CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Pirkimas gynybos sektoriuje

Direktyva 2009/81/EB

Paslaugos

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
188613242
J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius
LT-01511  Vilnius
LT
Kam: Rimantė Zdanavičienė
Telefonas: +370 70652228
El. paštas: rimante.zdanaviciene@urm.lt
Interneto adresas(-ai):
Pagrindinis perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto adresas: http://www.urm.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/5095
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=435791&B=PPO
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=435791&B=PPO
Daugiau informacijos galima gauti iš: Minėti kontaktiniai punktai
Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:Minėti kontaktiniai punktai
Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami: Minėti kontaktiniai punktai
I.2)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.3)

Pagrindinė veikla

  • Bendros viešosios paslaugos
I.4)

Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu

Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas perka kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)

Aprašymas

II.1.1)

Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas suteikė sutarčiai:

Akreditacijos pažymėjimų blankų leidybos ir išrašymo paslaugos

II.1.2)

Sutarties tipas ir darbų atlikimo vieta, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta

Paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta:

Vilnius

NUTS kodas
LIETUVA
II.1.5)

Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas

Akreditacijos pažymėjimo blankas priskirtas aukštesniajam technologinės apsaugos lygiui, 2 technologinės apsaugos polygiui (Žin., 2008, Nr. 69-942). Akreditacijos pažymėjimų blankai (Vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, oficialių žymėjimo ženklų registre identifikavimo numeris – 00902) yra skirti užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, Europos Sąjungos, NATO, kitų tarptautinių organizacijų, institucijų ir įstaigų personalo ir jų šeimos narių akreditacijai Lietuvos Respublikoje.

II.1.6)

Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

Pagrindinis žodynas
79800000   Spausdinimo ir susijusios paslaugos
II.1.8)

Pirkimo dalys

Ši sutartis padalyta į dalis:  ne
II.1.9)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus:  ne
II.2)

Kiekis arba sutarties apimtis

II.2.1)

Visas kiekis ar visa apimtis:

Paslaugų apimtys:

1) pagaminti 2000 vienetų akreditacijos pažymėjimų blankų;

2) išrašyti (personalizuoti) apie 600–700 vienetų akreditacijos pažymėjimų blankų per metus pagal perkančios organizacijos poreikį.

II.2.2)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)

Informacija apie pratęsimus

Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)

Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas

Trukmė mėnesiais: 036 

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.1.1)

Reikalaujami užstatai ir garantijos:

Pirkimo sutarties įvykdymas bus užtikrinamas: delspinigiais ir bauda.

III.1.2)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Už atspausdintus ir pristatytus akreditacijos pažymėjimų blankus perkančioji organizacija sumoka tiekėjui per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo perkančiajai organizacijai dienos. Už blankų išrašymą (personalizaciją) atsiskaitoma ne dažniau kaip vieną kartą per mėnesį pagal tiekėjo perkančiajai organizacijai pateiktą PVM sąskaitą faktūrą už per praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas.

III.1.4)

Kitos sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos, visų pirma dėl tiekimo ir informacijos saugumo

Pirkimo objektas yra įslaptintos paslaugos, kurių pirkimo sutarties vykdymo metu neišvengiamai bus atskleidžiama įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“. Bus sudaromas įslaptintas sandoris. Įslaptintą informaciją – akreditacijos pažymėjimo blankams (identifikavimo kodas 00902) gaminti naudojamą grafinį projektą skaitmenine (elektronine) laikmena – tiekėjui, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis (įslaptintas sandoris), perduos paslapčių subjektas – Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos jo nustatyta tvarka.

Pirkimas yra vykdomas laikantis Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme nustatytų tarnybos paslaptį sudarančios informacijos įslaptinimo, saugojimo, naudojimo, išslaptinimo, apsaugos koordinavimo ir kontrolės reikalavimų. Įslaptinta informacija turi būti patikima griežtai laikantis principo „Būtina žinoti“. Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymo metu turi užtikrinti įslaptintos informacijos apsaugą, vadovaudamasis Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo reikalavimais ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos apsaugą, nustatytais reikalavimais. Pirkimo sutarties vykdymo metu tiekėjui reikės naudotis įslaptintos informacijos ryšių ir informacinėmis sistemomis (ĮIRIS).

Tiekėjas privalo, sutartį įvykdžius ar nutraukus prieš terminą, paslapčių subjektui perduoti visą gautą ar pirkimo sutarties vykdymo metu sukurtą įslaptintą informaciją.

III.2)

Dalyvavimo sąlygos

III.2.1)

Asmeninė padėtis

Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

1. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už teroro aktą, terorizmo kurstymą, valstybės paslapties atskleidimą ar praradimą, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Direktyvos 2009/81/EB 39 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.

Pateikiama:

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje valstybėje tokie dokumentai neišduodami arba toje valstybėje išduodami dokumentai neapima visų nurodytų aplinkybių, pateikiama priesaikos deklaracija arba valstybėse, kuriose ji netaikoma, – oficiali tiekėjo deklaracija, kurią jis yra pateikęs kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai savo kilmės valstybėje arba valstybėje, iš kurios jis atvyko).

Pateikiami dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymo pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

Pastaba:

Jeigu tiekėjas atitikčiai šiam kvalifikacijos reikalavimui patvirtinti teikia Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymą, tokia pažyma turi patvirtinti tiekėjo padėtį būtent pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymą. Atkreiptinas tiekėjų dėmesys, kad Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, kurios patvirtina tiekėjų padėtį pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį, pilna apimtimi nepatvirtina tiekėjo atitikties šiame punkte nustatytam reikalavimui.

2. Tiekėjas yra patikimas ir nekelia pavojaus nacionaliniam ar kitos valstybės narės saugumui.

Pateikiama:

Tiekėjui – fiziniam asmeniui, savarankiškai užsiimančiam ūkine veikla – Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka išduotas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima ne žemesne slaptumo žyma kaip „Slaptai“.

Tiekėjui – juridiniam asmeniui – Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka išduota įslaptintos informacijos, žymimos ne žemesne slaptumo žyma kaip „Slaptai“, apsaugos reikalavimų atitiktį patvirtinanti pažyma ar įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas.

3. Tiekėjas gali apdoroti ir perduoti įslaptintą informaciją, žymimą ne žemesne slaptumo žyma kaip ,,Slaptai“, naudojantis tiekėjo įslaptintos informacijos ryšių ir informacine sistema (toliau – ĮIRIS).

Pateikiama:

Saugumo priežiūros tarnybos ar žinybinės saugumo priežiūros tarnybos išduotas leidimas, tiekėjo ĮIRIS apdoroti ir perduoti įslaptintą informaciją, žymimą ne žemesne slaptumo žyma kaip „Slaptai“.

4. Tiekėjo patalpose gali būti saugoma, dirbama ar susipažįstama su įslaptinta informacija, žymima ne žemesne slaptumo žyma kaip „Slaptai“.

Pateikiama:

Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad įvertintos tiekėjo patalpos, kuriose numatoma dirbti su įslaptinta informacija ar tokią informaciją saugoti, atitinka fizinės apsaugos reikalavimus ir jose galima dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima ne žemesne slaptumo žyma kaip „Slaptai“, ar tokią informaciją saugoti

5. Tiekėjo darbuotojai, kuriems vykdant pirkimo sutartį bus būtina dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, turi turėti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima ne žemesne slaptumo žyma kaip „Slaptai“.

Pateikiama:

1) Pateikiamas tiekėjo darbuotojų, kuriems vykdant pirkimo sutartį bus būtina dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija sąrašas (konkurso sąlygų 3 priedo „Pasiūlymo forma“ 8 punktas);

2) Valstybės saugumo departamento raštas, patvirtinantis, kad tiekėjo darbuotojams, kuriems vykdant pirkimo sutartį bus būtina dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, yra suteikta teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima ne žemesne slaptumo žyma kaip ,,Slaptai“.

Su asmenine subrangovų padėtimi susiję kriterijai (dėl kurių šių subrangovų gali būti atsisakyta), įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

Tiekėjo pasitelkiami subtiekėjai (subrangovai) turi atitikti šio skelbimo apie pirkimą gynybos ir saugumo srityje (III.2.1) punkto 2–5 papunkčiuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus (atsižvelgiant į tai, kokiai veiklai jie bus pasitelkiami).

III.2.3)

Techniniai ir (arba) profesiniai pajėgumai

Su techniniu ir (arba) profesiniu ūkio subjektų pajėgumu susiję kriterijai (dėl kurių šie ūkio subjektai gali būti pašalinti)
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

Pateikiama:

1) Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 2 priedas „Tiekėjo deklaracijos forma“).

2) Įrodymui apie sutarties (-čių) įvykdymą/vykdymą tiekėjas pateikia:

– jei gavėjas Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 25 dalyje nurodyta perkančioji organizacija, jo patvirtintą pažymą;

– jei gavėjas ne Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 25 dalyje nurodyta perkančioji organizacija, jo pažymą, o jos nesant – tiekėjo laisvos formos deklaraciją.

Pažymose turi būti nurodyta gavėjas, suteiktų paslaugų pavadinimai, vertė, data ir vieta, taip pat ar paslaugos buvo suteiktos tinkamai.

Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:

Tiekėjas per paskutinius 5 (penkis) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkis) metus) yra įvykdęs ir (ar) vykdo bent 1 (vieną) arba kelias panašias sutartis (panašia bus laikoma saugiųjų dokumentų blankų leidybos sutartis), kurių bendra vertė ne mažesnė nei 15 000,00 (penkiolika tūkstančių) Eur be PVM.

Pastabos:

– jei pateikiami duomenys apie vykdomą sutartį, vertinant šį kriterijų atsižvelgiama tik į tokios sutarties įvykdytą dalį;

– tais atvejais, kai dėl sutarties pobūdžio neįmanoma (pvz. sutarties objektas nedalomas) tiksliai apskaičiuoti įvykdytos sutarties dalies, bus atsižvelgiama į sutarties dalį, kuri proporcinga sutarties trukmei ir vertei (pvz. 3 metų trukmės sutarties vertė 300 tūkst. EUR, tačiau kol kas praėjo tik 1 (vieni) metai nuo šios sutarties pradžios, tokiu atveju atsižvelgiama į 1/3 sutarties vertę – 100 tūkst. EUR);

– jei sutartis buvo baigta vykdyti per paskutinius 5 metus, tačiau prasidėjo anksčiau, tokiu atveju atsižvelgiama į visą sutarties vertę;

– „per paskutinius 5 metus“ turėtų būti suprantama kaip laikotarpis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

III.3)

Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos

III.3.1)

Informacija apie tam tikrą profesiją

Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)

Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai

Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Procedūros tipas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atvira procedūra
IV.2)

Sutarties sudarymo kriterijai

IV.2.1)

Sutarties sudarymo kriterijai

Mažiausia kaina
IV.2.2)

Informacija apie elektroninį aukcioną

Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)

Administracinė informacija

IV.3.1)

Perkančiosios organizacijos/ subjekto priskirtas bylos numeris

2018/GSS-04

IV.3.4)

Paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas

2019-01-10 - 13:00
IV.3.6)

Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje

Lietuvių

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai periodiškas pirkimas: ne
VI.3)

Papildoma informacija:

BVPŽ papildomo žodyno kodas: TA24-1 Apsaugotųjų spaudinių (T skirsnis. Kitos spausdinimo paslaugų ypatybės; A grupė. Spausdinimo paslaugos).

VI.4)

Skundų pateikimo procedūra

VI.4.1)

Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

 

Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

VI.4.2)

Skundų pateikimas

Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us):

Ginčai tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjų nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo IV skyriuje nustatyta tvarka.

VI.4.3)

Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apir skundų pateikimą

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data:

2018-12-21

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?