CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos nacionalinis muziejus
190756849
Arsenalo g. 1,
Vilnius
01143
LT
Asmuo ryšiams: Dalia Dubovskė
Telefonas: +370 69952065
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.lnm.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=386732
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Nacionalinė ar federalinė agentūra ar tarnyba
I.5)

Pagrindinė veikla

Laisvalaikis, kultūra ir religija

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Detaliųjų archeologinių tyrimų, žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų paslaugų pirkimas supaprastinto atviro konkurso būdu
Nuorodos numeris:  Archeologija
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71351914  -  Archeologijos paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Detaliųjų archeologinių tyrimų, žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų Pilininko name, esančiame Arsenalo g. 1, Vilnius, unikalus kodas 1094-0021-0039, KVR unikalus objekto kodas 24707), Vakarinėje atraminėje sienoje (unikalus kodas 1094-0021-0046, kultūros vertybė TRP-23) ir žemės sklype Arsenalo g.1, kadastro numeris 0101/0042:268, unikalus kodas 1094-0021-0046 paslaugos. Archeologiniai tyrimai atliekami dviem etapais: 1. Pasirengimo projektavimui etapu, siekiant parengti objekto tvarkybos ir kapitalinio remonto darbų techninį projektą 2018 m. ir 2. Pasirengimo rangai ir rangos darbų etapu, siekiant gauti leidimą vykdyti tvarkybos ir kapitalinio remonto darbus 2019 m.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 91863.64  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71351914  -  Archeologijos paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT01 -  Sostinės regionas
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Arsenalo g.1, Vilnius, Lietuva
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Detaliųjų archeologinių tyrimų, žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų Pilininko name, esančiame Arsenalo g. 1, Vilnius, unikalus kodas 1094-0021-0039, KVR unikalus objekto kodas 24707), Vakarinėje atraminėje sienoje (unikalus kodas 1094-0021-0046, kultūros vertybė TRP-23) ir žemės sklype Arsenalo g.1, kadastro numeris 0101/0042:268, unikalus kodas 1094-0021-0046 paslaugų pirkimas supaprastinto atviro konkurso būdu
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 91863.64  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pradžia: 2018-04-16  /  Pabaiga: 2019-12-01
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
2.4. Esant nepalankioms aplinkybėmis, dėl kurių tyrimai yra negalimi arba labai apsunkinti, tiekėjui tinkamai pagrindus tokių aplinkybių buvimą (tinkamu pagrindimu Perkančioji organizacija laikys dokumentus, aiškiai įrodančius, kad archeologiniai tyrimai negali būti vykdomi dėl objektyvių priežasčių), tyrimų atlikimo terminas gali būti pratęstas du kartus po 1 mėnesį.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 05.4.1-CPVA-V-301-01-0008
II.2.14)

Papildoma informacija

Pilininko namas (Arsenalo g. 1, Vilnius, unikalus kodas 1094-0021-0039, KVR unikalus objekto kodas 24707) su vakarinės atraminės sienos dalimi (unikalus kodas 1094-0021-0046, kultūros vertybė TRP-23) yra Lietuvos kultūros paminklo "Arkikatedros Bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekse" (KVR unikalus objekto kodas 642) dalys.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, negali turėti Tiekėjo pašalinimo pagrindų, nurodytų šių Pirkimo sąlygų 3 dalies 1 lentelėje „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“, bei turi atitikti šių Pirkimo sąlygų 3 dalies 2 lentelėje „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus“ ir pateikti užpildytą Pirkimo sąlygų 3 priede pateiktą Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento elektroninę formą XML formatu pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus (toliau – EBVPD). Kiekvienas subjektas, kurio pajėgumais Tiekėjas remiasi, užpildo ir pasirašo atskirą EBVPD.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
1. Vidutinės metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs pirkimas (detalieji archeologiniai tyrimai ir (arba) žvalgomieji archeologiniai tyrimai ir (arba) archeologiniai žvalgymai), yra ne mažesnės kaip 90 tūkst. Eur be PVM.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
1. Per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) yra tinkamai įvykdęs arba vykdo bent 1 detaliųjų archeologinių tyrimų sutartį kultūros paminklo statusą turinčiame objekte, kurios vertė ne mažesnė kaip 40 tūkst. Eur be PVM. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą detaliųjų archeologinių tyrimų sutartį, laikoma, kad patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties įvykdyta dalis per pastaruosius 3 metus yra ne mažesnė negu 40 tūkst. Eur be PVM.
2. Archeologijai vadovauti tiekėjas turi turėti kvalifikuotą archeologinių tyrimų vadovą, kuris yra atestuotas III kvalifikacinės kategorijos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos archeologinių tyrimų specializacijos specialistas, per pastaruosius 3 metus atlikęs detaliuosius archeologinius tyrimus bent viename kultūros paminklo statusą turinčiame objekte.
Po 2017-01-01 išduotiems šio specialisto atestatams: veiklos specializacijos pagal atestuojamas veiklos rūšis - nekilnojamojo kultūros paveldo taikomųjų mokslinių ir ardomųjų tyrimų; specializacija - archeologiniai tyrimai.
3. Tiekėjas privalo turėti mažiausiai 1 ne žemesnės kaip III kvalifikacinės kategorijos specialistą, turintį Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatą su veiklos rūšimi – taikomųjų mokslinių ardomųjų tyrimų vykdymas; specializacija - archeologijos tyrimai.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.1)

Informacija apie tam tikrą profesiją

Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys
Nurodykite atitinkamą įstatymą ar kitą teisės aktą:  
Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ , patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-538.
III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Per 5 darbo dienas po Archeologijos paslaugų sutarties įsigaliojimo dienos Paslaugų teikėjas pateikia Užsakovui siūlomą darbų grafiką.
Archeologija vykdoma pagal Užsakovo patvirtintą darbų grafiką.
Atsiskaitoma už kiekvieną Archeologijos etapą: 1. Už Pasirengimo projektavimui etapą atsiskaitoma per 30 dienų nuo archeologinių tyrimų pažymos pateikimo bei paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos pateikimo dienos. 2. Už Pasirengimo rangai ir rangos darbų etapą atsiskaitoma per 30 (trisdešimt) dienų nuo recenzuotos Archeologinių tyrimo ataskaitos pateikimo, paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dienos.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-03-23
Vietos laikas:  15:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2018-06-25
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-03-23
Vietos laikas:  15:45
Vieta:  
Vilnius
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Į elektroninio voko atplėšimo procedūrą tiekėjai nėra kviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr.40
Vilnius
01501
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
1. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo teisme ginčyti Perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją Perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka. Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.
2. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos ir pateiktos laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatytų terminų.
3. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas.
VI.5)

Paskelbimo data

2018-03-13
VI.7)

Metinis pirkimų planas

http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&Itemid=63&task=search&theme=new&vpt_united=%C4%AEveskite+paie%C5%A1kos+kriterij%C5%B3...&vpt_company=Lietuvos+nacionalinis+muziejus&vpt_noticetype=0&vpt_jarcode=&vpt_proceduretype=0&vpt_object=&vpt_reporttype=0&vpt_cpvcode=&filter_from=&vpt_participant=&filter_to=&vpt_winner=&vpt_tendertype=&vpt_tenderid=&vpt_place=&vpt_ended=1&button=&vpt_bussect=

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?