CVPP

Sutartis nesudaryta

Skelbimas apie pirkimą

Pirkimas gynybos sektoriuje

Direktyva 2009/81/EB

Paslaugos

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Lietuvos bankas
188607684
Gedimino pr.6
LT-01103   Vilnius
LT
Kam: Lucija Krumina
Telefonas: +370 52680202
El. paštas: lkrumina@lb.lt
Faksas: +370 52680220
Interneto adresas(-ai):
Pagrindinis perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto adresas: http://www.lb.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/6662
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=372791&B=PPO
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=372791&B=PPO
Daugiau informacijos galima gauti iš: Minėti kontaktiniai punktai
Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:Minėti kontaktiniai punktai
Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami: Minėti kontaktiniai punktai
I.4)

Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu

Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas perka kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)

Aprašymas

II.1.1)

Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas suteikė sutarčiai:

PROJEKTO VALDYMO IR STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMAS

II.1.2)

Sutarties tipas ir darbų atlikimo vieta, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta

Paslaugos
  Kategorijos Nr.  17:  Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
  Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta:

  Totorių g. 4, Vilnius

  NUTS kodas
  LIETUVA
  II.1.5)

  Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas

  Perkančioji organizacija numato įsigyti projekto valdymo ir statybos techninės priežiūros paslaugas, siekdama sėkmingai organizuoti savo administracinių pastatų, esančių Žirmūnų g. 151, Vilniuje, rekonstrukcijos projektą. Paslaugos apima: pirkimo dokumentų analizę ir pasiūlymus, rengiantis pirkti rekonstruojamų pastatų generalinio rangovo projektavimo paslaugas ir rangos darbus; Rangovų pateiktų pasiūlymų dėl Objekto rekonstrukcijos projektavimo ir statybos ekspertinį/konsultacinį vertinimą pagal pirkimo dokumentuose iškeltus ekonominio naudingumo kriterijus; techninio ir darbo projektų visų dalių rengimo kontrolę, atstovaujant Užsakovo interesus, generalinio rangovo parengtų projektinių pasiūlymų įvertinimą, patikrinimą bei išvadų pateikimą, kitas su projektavimo stadija susijusiaspaslaugas ; rangos darbų atitikimo projektiniams sprendiniams kontrolę, galimų rizikų indentifikavimą; Užsakovo atstovavimą ginčuose, kylančiuose tarp Užsakovo ir generalinio rangovo, kitas su projekto valdymu susijusias funkcijas; statinių statybos techninę priežiūrą ir su ją susijusias paslaugas; statybos užbaigimo procedūrų organizavimą, pastatytų pastatų vertinimo pagal BREEAM arba lygiavertį standartą, atitikimo ne žemesnei kaip A+ energetinio naudingumo klasei koordinavimą ir kontrolę.

  II.1.6)

  Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

  Pagrindinis žodynas
  71540000   Statybos valdymo paslaugos
  Papildomas žodynas
  71520000   Statybos priežiūros paslaugos
  II.1.7)

  Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

  Dalyvis pasiūlyme turi nurodyti sutarties dalį, kurią ketina pagal subrangos sutartį perduoti vykdyti trečiosioms šalimis, ir visus siūlomus subrangovus, taip pat subrangos sutarčių, kurioms jie siūlomi, dalyką
  Dalyvis turi nurodyti visus su subrangovais susijusius pokyčius, atsiradusius vykdant sutartį
  II.1.8)

  Pirkimo dalys

  Ši sutartis padalyta į dalis:  ne
  II.1.9)

  Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

  Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus:  ne
  II.2)

  Kiekis arba sutarties apimtis

  II.2.1)

  Visas kiekis ar visa apimtis:

  Projekto valdymo ir statybos techninės priežiūros paslaugos susideda iš penkių paslaugų stadijų: Parengiamoji stadija, Projektavimo stadija, Rangos darbų vykdymo stadija, statybos techninės priežiūros stadija, Objekto statybos užbaigimo procedūrų organizavimas.

  II.2.2)

  Informacija apie pasirinkimo galimybes

  Pasirinkimo galimybės: ne
  II.2.3)

  Informacija apie pratęsimus

  Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
  II.3)

  Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas

  Trukmė mėnesiais: 048 

  III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

  III.1)

  Su sutartimi susijusios sąlygos

  III.1.1)

  Reikalaujami užstatai ir garantijos:

  11. Paslaugų teikėjas, laiku nesuteikęs techninės specifikacijos 5.1 papunktyje nurodytų paslaugų arba jų dalies, moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo pavėluotai suteiktų paslaugų kainos su PVM, už kiekvieną uždelstą darbo dieną, laiku nesuteikęs techninės specifikacijos 5.2 ir(arba) 5.3 papunkčiuose ir(arba) 6 ir(arba) 7 punktuose nurodytų paslaugų arba jų dalies, moka Užsakovui 300,00 (trijų šimtų eurų 00 ct) Eur dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą darbo dieną. Paslaugų perdavimo akte turi būti nurodytas uždelstų dienų skaičius ir delspinigių suma, kuria atsiskaitant su Paslaugų teikėju už suteiktas paslaugas mažinama Paslaugų teikėjo pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta mokėtina suma.

  14. Paslaugų teikėjas, pasirašęs sutartį ir vėliau ją vienašališkai nutraukęs ne dėl Užsakovo kaltės arba jeigu Užsakovas nutraukia sutartį dėl 16.1 ir (arba) 16.2 ir (arba) 16.3 papunkčiuose nurodytų aplinkybių, sumoka Užsakovui 100 000,00 Eur (vienas šimtas tūkstančių eurų) baudą per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties nutraukimo dienos.

  III.1.2)

  Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

  Už tinkamai ir kokybiškai suteiktas paslaugas ar jų dalis Užsakovas mokėjimo pavedimu sumoka Paslaugų teikėjui:

  1. priėmus Paslaugų teikėjo atliktas paslaugas, nurodytas šios sutarties 2 punkto lentelės 1 punkte, ir pasirašius suteiktų paslaugų priėmimo aktą per 7 darbo dienas nuo teisingos elektroninės PVM sąskaitos faktūros pateikimo el. paštu lb_saskaitos@lb.lt dienos;

  2. priėmus Paslaugų teikėjo per mėnesį atliktas šios sutarties 2 punkto lentelės 2 punkte nurodytas paslaugas ir pasirašius suteiktų paslaugų priėmimo aktą per 7 darbo dienas nuo teisingos elektroninės PVM sąskaitos faktūros pateikimo el. paštu lb_saskaitos@lb.lt dienos;

  3. priėmus Paslaugų teikėjo atliktas paslaugas, nurodytas šios sutarties 2 punkto lentelės 3 punkte, ir pasirašius statybos užbaigimo procedūrų organizavimo paslaugų priėmimo aktą per 7 darbo dienas nuo teisingos elektroninės PVM sąskaitos faktūros pateikimo el. paštu lb_saskaitos@lb.lt dienos;

  4. Generaliniam rangovui vėluojant atlikti projektavimo paslaugas ir/ar rangos darbus ir Užsakovui pratęsus šią sutartį, Užsakovas moka Paslaugų teikėjui kas mėnesį pagal sutarties 2 punkto lentelės 5 punkte nurodytus įkainius pasirašius atitinkamų paslaugų priėmimo aktą/aktus per 7 darbo dienas nuo teisingos elektroninės PVM sąskaitos faktūros pateikimo el. paštu lb_saskaitos@lb.lt dienos.

  III.1.4)

  Kitos sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos, visų pirma dėl tiekimo ir informacijos saugumo

  Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
  III.1.5)

  Informacija apie leidimą dirbti su slaptais dokumentais

  Kandidatai, dar neturintys leidimo dirbti su slaptais dokumentais, gali jį gauti iki:  2018-01-04
  III.2)

  Dalyvavimo sąlygos

  III.2.1)

  Asmeninė padėtis

  Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

  1.Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už teroro aktą, terorizmo kurstymą, valstybės paslapties atskleidimą ar praradimą, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Direktyvos 2009/81/EB 39 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Pateikiamas Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Dokumentai turi būti išduoti vadovautis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 33 str. 1 dalies nuostatomis.(CVP IS priemonėmis pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje)

  2.Tiekėjas atitinka įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimus:

  1) Tiekėjas turi teisę sudaryti įslaptintus sandorius, žymimus ne žemesne slaptumo žyma kaip ,,Riboto naudojimo“; 2) Tiekėjo patalpose gali būti saugoma, dirbama ar susipažįstama su įslaptinta informacija, žymima ne žemesne slaptumo žyma kaip „Riboto naudojimo“; 3) Tiekėjas savo patalpose gali automatizuotai apdoroti ir saugoti įslaptintą informaciją žymimą ne žemesne slaptumo žyma, kaip „Riboto naudojimo“; 4) Tiekėjo specialistai*, nurodyti pirkimo dokumentų 2 lentelės 4.8 punkto 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 ir 2.14 papunkčiuose, turi teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ne žemesne kaip ,,Riboto naudojimo“.* Tiekėjas gali teikti tą patį specialistą į kelias pozicijas, jeigu specialistas atitinka toms pozicijoms keliamus reikalavimus. Pateikiama:1) Teikėjui Valstybės saugumo departamento Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka išduotas tiekėjo patikimumo pažymėjimas, įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, apsaugos reikalavimų atitiktį patvirtinanti pažyma ar tiekėjo leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija (CVP IS priemonėmis pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje);

  2) Tiekėjui (juridiniam asmeniui) - Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis teisę juridinio asmens patalpose dirbti su įslaptinta informacija, žymima ne žemesne slaptumo žyma kaip „Riboto naudojimo“ ar tokią informaciją saugoti. (CVP IS priemonėmis pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje)

  3) Tiekėjui (juridiniam asmeniui) - Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka, Saugumo priežiūros tarnybos arba žinybinės saugumo priežiūros tarnybos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas ĮIRI sistema ir tinklais gali automatizuotai apdoroti ir perduoti įslaptintą informaciją žymimą ne žemesne slaptumo žyma „Riboto naudojimo“ (CVP IS priemonėmis pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje)

  4.1) Tiekėjo siūlomų specialistų, kurie teiks konsultavimo paslaugas, sąrašas (pildomas pagal pirkimo dokumentų 9 priedą), kuriame būtų nurodyta, su kokio slaptumo žyma (būtina ne žemesnė negu „Riboto naudojimo“) žymima informacija turi teisę dirbti arba susipažinti šie specialistai, sąraše nurodant paskirtą asmenį (-is), atsakingą, organizuojantį, įgyvendinantį įslaptintos informacijos, kuria disponuoja paslapčių subjektas, administravimą, apsaugą ir kontrolę;

  4.2) Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys), kad sąraše nurodyti tiekėjo specialistai gali dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ne žemesne kaip ,,Riboto naudojimo“. (CVP IS priemonėmis pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje).

  3.Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties (Tiekėjo ir kreditorių susitarimo tęsti Tiekėjo veiklą, kai Tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. Pateikiama:

  1) Jeigu Tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.

  Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jo nereikalaujama pateikti dokumentų, įrodančių atitiktį kvalifikaciniam reikalavimui. Duomenys yra tikrinami perkančiosios organizacijos paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime apie pirkimą.

  Kitos valstybės Tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.

  Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų pateikimo terminas (ir toks terminas pažymoje nurodytas), toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas;

  2) Tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 6. priedas), patvirtinanti, kad Tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, jam nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad Tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, jam nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.

  (CVP IS priemonėmis pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje).

  4. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį Užsakovas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, įskaitant informacijos apsaugos ar tiekimo patikimumo įsipareigojimų pažeidimą įgyvendinant ankstesnį pirkimą. Šiame reikalavime vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos informacijos apsaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį Tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o Tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieneri metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis Tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Pateikiama Tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 6 priedas).

  (CVP IS priemonėmis pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje).

  5.Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal valstybės, kurioje jis registruotas, ar valstybės, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Turi būti pateiktas Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija), išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. (CVP IS priemonėmis pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje).

  6. Tiekėjas turi būti įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi turėti teisę: 1). verstis statybos projektų valdymo paslaugomis, 2). verstis ypatingojo statinio (negyvenamosios paskirties pastato) statybos techninės priežiūros veikla. Pateikiama 1) valstybės įmonės Registrų centro Tiekėjui išduoto Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija ir/arba įstatų kopija, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje Tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti Tiekėjo teisę verstis statybos projektų valdymo paslaugomis;2)Tiekėjais, kuris yra juridinis asmuo, pateikia valstybės įmonės Registrų centro Tiekėjui išduoto Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija ir/arba įstatų kopija, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje Tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti Tiekėjo teisę verstis ypatingojo statinio (negyvenamosios paskirties pastato) statybos techninės priežiūros veikla. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo pateikia galiojančio Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba Valstybės įmonės „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ išduoto tiekėjui kvalifikacijos atestato, suteikiančio teisę verstis ypatingojo statinio (negyvenamosios paskirties pastato) statybos techninės priežiūros veikla, (užsienio tiekėjui – išduoto teisės pripažinimo dokumento, suteikiančio teisę ypatingojo statinio (negyvenamosios paskirties pastato) statybos techninės priežiūros veikla), kopija. (CVP IS priemonėmis pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje).

  Su asmenine subrangovų padėtimi susiję kriterijai (dėl kurių šių subrangovų gali būti atsisakyta), įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
  Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

  Tiekėjo pasitelkiami subtiekėjai turi atitikti III.2.1 dalies 1-2.1 ir 4 punktuose nurodytus reikalavimus ir pateikti atitinkamus dokumentus.

  III.2.3)

  Techniniai ir (arba) profesiniai pajėgumai

  Su techniniu ir (arba) profesiniu ūkio subjektų pajėgumu susiję kriterijai (dėl kurių šie ūkio subjektai gali būti pašalinti)
  Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

  1.1) Per pastaruosius 5 (penkis) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkis) metus) įvykdytų sutarčių (projektų) sąrašas (pildomas pagal pirkimo dokumentų 10 priedą), nurodant sutarčių (projektų) objektus ar objekto dalis, trumpą sutarties (-ių) (projekto (-ų)) ir tiekėjo suteiktų paslaugų aprašymą, sutarčių (projektų) pradžios ir pabaigos datas (metai ir mėnuo), įvykdytos sutarties (projekto) vertę, paslaugų gavėjus, jų kontaktinius asmenis (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.).

  1.2) Sąraše nurodytų sutarčių (projektų) užsakovų pažymos (patvirtintos užsakovo), patvirtinančios, kad sutartiniai įsipareigojimai įvykdyti tinkamai, nurodant sutarties (projekto) (jų dalies) objektą, vertę, sutarties (projekto) (jų dalies) pradžios ir pabaigos datą (metai ir mėnuo), užsakovo kontaktinį asmenį (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.), arba pasirašyto paslaugų perdavimo akto patvirtinta kopija. (CVP IS priemonėmis pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje).

  2.1) Per pastaruosius 5 (penkis) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkis) metus) įvykdytų sutarčių (projektų) sąrašas (pildomas pagal pirkimo dokumentų 11 priedą), nurodant sutarčių (projektų) objektus ar objekto dalis, trumpą sutarties (-ių) (projekto (-ų)) ir tiekėjo suteiktų paslaugų aprašymą, sutarčių (projektų) pradžios ir pabaigos datas (metai ir mėnuo), įvykdytos sutarties (projekto) vertę, paslaugų gavėjus, jų kontaktinius asmenis (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.).

  2.2) Sąraše nurodytų sutarčių (projektų) užsakovų pažymos (patvirtintos užsakovo), patvirtinančios, kad sutartiniai įsipareigojimai įvykdyti tinkamai, nurodant sutarties (projekto) (jų dalies) objektą, vertę, sutarties (projekto) (jų dalies) pradžios ir pabaigos datą (metai ir mėnuo), užsakovo kontaktinį asmenį (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.), arba pasirašyto paslaugų perdavimo akto patvirtinta kopija. (CVP IS priemonėmis pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje).

  3). Pateikiamas specialistų, teiksiančių paslaugas perkančiajai organizacijai, sąrašas (pildomas pagal pirkimo dokumentų 12 priedą), nurodant kiekvieno specialisto vardą, pavardę, priskirtą vaidmenį/pareigas, specialisto teisinius santykius su tiekėju, lietuvių kalbos žinojimo lygį. Kiekvieno specialisto kvalifikacijai įrodyti pateikiama:

  3.1.1). sutarčių sąrašas, kuriame nurodoma informacija (pildoma pagal pirkimo dokumentų 11 priedą) apie įvykdytas negyvenamosios paskirties pastato, kurio bendras plotas ne mažesnis nei 7000 kv. m., statybos ar rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto priežiūros sutartis (projektus), kurias (kuriuos) vykdant specialistas dirbo FIDIC inžinieriumi, nurodant sutarties pavadinimą, trumpą sutarties (projekto) objekto aprašymą, sutarčių (projektų) vykdymo pradžios ir pabaigos datas (metai ir mėnuo), statinio plotą, užsakovą, jo kontaktinius asmenis (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.);

  3.1.2). sąraše nurodytų sutarčių (projektų) užsakovų pažymos (patvirtintos užsakovo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu), patvirtinančios, kad specialistas ėjo FIDIC inžinieriaus pareigas, nurodant sutarties pavadinimą, trumpą sutarties (projekto) objekto aprašymą, sutarčių (projektų) vykdymo pradžios ir pabaigos datas (metai ir mėnuo), statinio plotą, užsakovą, jo kontaktinius asmenis (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.); CVP IS priemonėmis pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.

  3.2.1) sutarčių sąrašas, kuriame nurodoma informacija (pildoma pagal pirkimo dokumentų 11 priedą) apie įvykdytas negyvenamosios paskirties pastato, kurio bendras plotas ne mažesnis nei 7000 kv. m A+ energinio efektyvumo klasės statybos ar rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto projektavimo sutartis (projektus), kurias (kuriuos) vykdant specialistas dirbo energinio efektyvumo specialistu, nurodant sutarties pavadinimą, trumpą sutarties (projekto) objekto aprašymą, sutarčių (projektų) vykdymo pradžios ir pabaigos datas (metai ir mėnuo), statinio plotą, užsakovą, jo kontaktinius asmenis (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.);

  3.2.2) sąraše nurodytų sutarčių (projektų) užsakovų pažymos (patvirtintos užsakovo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu), patvirtinančios, kad specialistas ėjo energinio efektyvumo specialisto pareigas, nurodant sutarties pavadinimą, trumpą sutarties (projekto) objekto aprašymą, sutarčių (projektų) vykdymo pradžios ir pabaigos datas (metai ir mėnuo), statinio plotą, užsakovą, jo kontaktinius asmenis (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.);

  3.2.3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro tiekėjui išduoto galiojančio kvalifikacijos atestato (užsienio specialistui – išduoto teisės pripažinimo dokumento), suteikiančio teisę eiti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto pareigas, kopija.(CVP IS priemonėmis pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje).

  3.3.1) sutarčių sąrašas, kuriame nurodoma informacija (pildoma pagal pirkimo dokumentų 11 priedą) apie įvykdytas administracinės paskirties pastato, kurio bendras plotas ne mažesnis nei 7000 kv. m., statybos ar rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto projektavimo sutartis (projektus), kurias (kuriuos) vykdant specialistas dirbo administracinės paskirties pastato projekto vadovu, nurodant sutarties pavadinimą, trumpą sutarties (projekto) objekto aprašymą, sutarčių (projektų) vykdymo pradžios ir pabaigos datas (metai ir mėnuo), statinio plotą, užsakovą, jo kontaktinius asmenis (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.);

  3.3.2) sąraše nurodytų sutarčių (projektų) užsakovų pažymos (patvirtintos užsakovo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu), patvirtinančios, kad specialistas ėjo administracinės paskirties pastato projekto vadovo pareigas, nurodant sutarties pavadinimą, trumpą sutarties (projekto) objekto aprašymą, sutarčių (projektų) vykdymo pradžios ir pabaigos datas (metai ir mėnuo), statinio plotą, užsakovą, jo kontaktinius asmenis (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.);

  3.3.3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro tiekėjui išduoto galiojančio kvalifikacijos atestato (užsienio specialistui – teisės pripažinimo dokumento) suteikiančio teisę eiti ypatingojo statinio projekto vadovo (atestuoto administracinės paskirties pastatų ir inžinierinių tinklų: vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, elektrotechnikos, elektroninių ryšių (telekomunikacijų) grupėse) pareigas, kopiją.(CVP IS priemonėmis pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje).

  3.4.1) sutarčių sąrašas, kuriame nurodoma informacija (pildoma pagal pirkimo dokumentų 11 priedą) apie įvykdytas administracinės paskirties pastato, kurio bendras plotas ne mažesnis nei 7000 kv. m, statybos ar rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto projektavimo sutartis (projektus), kurias (kuriuos) vykdant specialistas dirbo vadovaujančio (pagrindinio) architekto pareigose, nurodant sutarties pavadinimą, trumpą sutarties (projekto) objekto aprašymą, sutarčių (projektų) vykdymo pradžios ir pabaigos datas (metai ir mėnuo), statinio plotą, užsakovą, jo kontaktinius asmenis (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.);

  3.4.2) sąraše nurodytų sutarčių (projektų) užsakovų pažymos (patvirtintos užsakovo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu), patvirtinančios, kad specialistas ėjo vadovaujančio (pagrindinio) architekto pareigas, nurodant sutarties pavadinimą, trumpą sutarties (projekto) objekto aprašymą, sutarčių (projektų) vykdymo pradžios ir pabaigos datas (metai ir mėnuo), statinio plotą, užsakovą, jo kontaktinius asmenis (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.);

  3.4.3) Lietuvos architektų rūmų tiekėjui išduoto galiojančio kvalifikacijos atestato (užsienio specialistui – teisės pripažinimo dokumento) suteikiančio teisę eiti ypatingojo statinio (administracinės paskirties pastatų grupėje) architekto pareigas, kopiją.(CVP IS priemonėmis pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje).

  3.5.1) sutarčių sąrašas, kuriame nurodoma informacija (pildoma pagal pirkimo dokumentų 11 priedą) apie įvykdytas negyvenamosios paskirties pastato, kurio bendras plotas ne mažesnis nei 7000 kv. m, statybos ar rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto projektavimo ar statybos ar rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto sutartis (projektus), kurias (kuriuos) vykdant specialistas dirbo BEEAM ekspertu, nurodant sutarties pavadinimą, trumpą sutarties (projekto) objekto aprašymą, sutarčių (projektų) vykdymo pradžios ir pabaigos datas (metai ir mėnuo), statinio plotą, užsakovą, jo kontaktinius asmenis (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.);

  3.5.2) sąraše nurodytų sutarčių (projektų) užsakovų pažymos (patvirtintos užsakovo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu), patvirtinančios, kad specialistas ėjo BEEAM eksperto pareigas, nurodant sutarties pavadinimą, trumpą sutarties (projekto) objekto aprašymą, sutarčių (projektų) vykdymo pradžios ir pabaigos datas (metai ir mėnuo), statinio plotą, užsakovą, jo kontaktinius asmenis (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.);

  3.5.3) galiojančių sertifikatų “BREEAM New Construction International assessor” arba “BREEAM Accredited Professional” arba lygiaverčio kopija.(CVP IS priemonėmis pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje).

  3.6.1) sutarčių sąrašas, kuriame nurodoma informacija (pildoma pagal pirkimo dokumentų 11 priedą) apie įvykdytas administracinės paskirties pastato, kurio bendras plotas ne mažesnis nei 7000 kv. m. statybos ar rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto projektavimo sutartis (projektus), kurias (kuriuos) vykdant specialistas dirbo statinio projekto dalies (negyvenamųjų pastatų technologinėje projekto dalyje) vadovu, nurodant sutarties pavadinimą, trumpą sutarties (projekto) objekto aprašymą, sutarčių (projektų) vykdymo pradžios ir pabaigos datas (metai ir mėnuo), statinio plotą, užsakovą, jo kontaktinius asmenis (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.);

  3.6.2) sąraše nurodytų sutarčių (projektų) užsakovų pažymos (patvirtintos užsakovo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu), patvirtinančios, kad specialistas ėjo statinio projekto dalies (negyvenamųjų pastatų technologinėje projekto dalyje) vadovo pareigas, nurodant sutarties pavadinimą, trumpą sutarties (projekto) objekto aprašymą, sutarčių (projektų) vykdymo pradžios ir pabaigos datas (metai ir mėnuo), statinio plotą, užsakovą, jo kontaktinius asmenis (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.);

  3.6.3). Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro tiekėjui išduoto galiojančio kvalifikacijos atestato (užsienio specialistui – teisės pripažinimo dokumento) suteikiančio teisę eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo (atestuoto administracinės paskirties pastatų technologinėje projekto dalyje) pareigas, kopiją.(CVP IS priemonėmis pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje).

  3.7.1) sutarčių sąrašas, kuriame nurodoma informacija (pildoma pagal pirkimo dokumentų 11 priedą) apie įvykdytas negyvenamosios paskirties pastato, kurio bendras plotas ne mažesnis nei 7000 kv. m. statybos ar rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto projektavimo sutartis (projektus), kurias (kuriuos) vykdant specialistas dirbo statinio projekto dalies (negyvenamųjų pastatų konstrukcijų projekto dalyje) vadovu, nurodant sutarties pavadinimą, trumpą sutarties (projekto) objekto aprašymą, sutarčių (projektų) vykdymo pradžios ir pabaigos datas (metai ir mėnuo), statinio plotą, užsakovą, jo kontaktinius asmenis (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.);

  3.7.2) sąraše nurodytų sutarčių (projektų) užsakovų pažymos (patvirtintos užsakovo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu), patvirtinančios, kad specialistas ėjo statinio projekto dalies (negyvenamųjų pastatų konstrukcijų projekto dalyje) vadovo pareigas, nurodant sutarties pavadinimą, trumpą sutarties (projekto) objekto aprašymą, sutarčių (projektų) vykdymo pradžios ir pabaigos datas (metai ir mėnuo), statinio plotą, užsakovą, jo kontaktinius asmenis (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.);

  3.7.3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro tiekėjui išduoto galiojančio kvalifikacijos atestato (užsienio specialistui – teisės pripažinimo dokumento) suteikiančio teisę eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo (atestuoto administracinės paskirties pastatų konstrukcijų projekto dalyje) pareigas, kopiją.(CVP IS priemonėmis pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje).

  3.8.1) sutarčių sąrašas, kuriame nurodoma informacija (pildoma pagal pirkimo dokumentų 11 priedą) apie įvykdytas negyvenamosios paskirties pastato, kurio bendras plotas ne mažesnis nei 7000 kv. m. statybos ar rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto projektavimo sutartis (projektus), kurias (kuriuos) vykdant specialistas dirbo ypatingojo statinio projekto dalies (negyvenamųjų pastatų ir inžinierinių tinklų grupėse: šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo projekto dalyse) vadovu, nurodant sutarties pavadinimą, trumpą sutarties (projekto) objekto aprašymą, sutarčių (projektų) vykdymo pradžios ir pabaigos datas (metai ir mėnuo), statinio plotą, užsakovą, jo kontaktinius asmenis (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.);

  3.8.2) sąraše nurodytų sutarčių (projektų) užsakovų pažymos (patvirtintos užsakovo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu), patvirtinančios, kad specialistas ėjo ypatingojo statinio projekto dalies (negyvenamųjų pastatų ir inžinierinių tinklų grupėse: šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo projekto dalyse) vadovo pareigas, nurodant sutarties pavadinimą, trumpą sutarties (projekto) objekto aprašymą, sutarčių (projektų) vykdymo pradžios ir pabaigos datas (metai ir mėnuo), statinio plotą, užsakovą, jo kontaktinius asmenis (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.);

  3.8.3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro tiekėjui išduoto galiojančio kvalifikacijos atestato (užsienio specialistui – teisės pripažinimo dokumento) suteikiančio teisę eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo (atestuoto administracinės paskirties pastatų ir inžinierinių tinklų grupėse: šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo projekto dalyje) pareigas, kopiją. (CVP IS priemonėmis pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje).

  3.9.1) sutarčių sąrašas, kuriame nurodoma informacija (pildoma pagal pirkimo dokumentų 11 priedą) apie įvykdytas negyvenamosios paskirties pastato, kurio bendras plotas ne mažesnis nei 7000 kv. m. statybos ar rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto projektavimo sutartis (projektus), kurias (kuriuos) vykdant specialistas dirbo ypatingojo statinio projekto dalies (negyvenamųjų pastatų ir inžinierinių tinklų grupėse: vandentiekio ir nuotekų šalinimo projekto dalyse) vadovu, nurodant sutarties pavadinimą, trumpą sutarties (projekto) objekto aprašymą, sutarčių (projektų) vykdymo pradžios ir pabaigos datas (metai ir mėnuo), statinio plotą, užsakovą, jo kontaktinius asmenis (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.);

  3.9.2) sąraše nurodytų sutarčių (projektų) užsakovų pažymos (patvirtintos užsakovo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu), patvirtinančios, kad specialistas ėjo ypatingojo statinio projekto dalies (negyvenamųjų pastatų ir inžinierinių tinklų grupėse: vandentiekio ir nuotekų šalinimo projekto dalyse) vadovo pareigas, nurodant sutarties pavadinimą, trumpą sutarties (projekto) objekto aprašymą, sutarčių (projektų) vykdymo pradžios ir pabaigos datas (metai ir mėnuo), statinio plotą, užsakovą, jo kontaktinius asmenis (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.);

  3.9.3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro tiekėjui išduoto galiojančio kvalifikacijos atestato (užsienio specialistui – teisės pripažinimo dokumento) suteikiančio teisę eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo (atestuoto administracinės paskirties pastatų ir inžinierinių tinklų grupėse: vandentiekio ir nuotekų šalinimo projekto dalyje) pareigas, kopiją. (CVP IS priemonėmis pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje).

  3.10.1) sutarčių sąrašas, kuriame nurodoma informacija (pildoma pagal pirkimo dokumentų 11 priedą) apie įvykdytas negyvenamosios paskirties pastato, kurio bendras plotas ne mažesnis nei 7000 kv. m. statybos ar rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto projektavimo sutartis (projektus), kurias (kuriuos) vykdant specialistas dirbo ypatingojo statinio projekto dalies (negyvenamųjų pastatų ir inžinierinių tinklų grupėse: elektrotechninės projekto dalies) vadovu, nurodant sutarties pavadinimą, trumpą sutarties (projekto) objekto aprašymą, sutarčių (projektų) vykdymo pradžios ir pabaigos datas (metai ir mėnuo), statinio plotą, užsakovą, jo kontaktinius asmenis (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.);

  3.10.2) sąraše nurodytų sutarčių (projektų) užsakovų pažymos (patvirtintos užsakovo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu), patvirtinančios, kad specialistas ėjo ypatingojo statinio projekto dalies (negyvenamųjų pastatų ir inžinierinių tinklų grupėse: elektrotechninės projekto dalies) vadovo pareigas, nurodant sutarties pavadinimą, trumpą sutarties (projekto) objekto aprašymą, sutarčių (projektų) vykdymo pradžios ir pabaigos datas (metai ir mėnuo), statinio plotą, užsakovą, jo kontaktinius asmenis (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.);

  3.10.3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro tiekėjui išduoto galiojančio kvalifikacijos atestato (užsienio specialistui – teisės pripažinimo dokumento) suteikiančio teisę eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo (atestuoto administracinės paskirties pastatų ir inžinierinių tinklų grupėse: elektrotechnikos projekto dalyje) pareigas, kopiją.(CVP IS priemonėmis pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje).

  3.11.1) sutarčių sąrašas, kuriame nurodoma informacija (pildoma pagal pirkimo dokumentų 11 priedą) apie įvykdytas negyvenamosios paskirties pastato, kurio bendras plotas ne mažesnis nei 7000 kv. m. statybos ar rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto projektavimo sutartis (projektus), kurias (kuriuos) vykdant specialistas dirbo ypatingojo statinio projekto dalies (negyvenamųjų pastatų ir inžinierinių tinklų grupėse: elektroninių ryšių (telekomunikacijų) projekto dalies) vadovu, nurodant sutarties pavadinimą, trumpą sutarties (projekto) objekto aprašymą, sutarčių (projektų) vykdymo pradžios ir pabaigos datas (metai ir mėnuo), statinio plotą, užsakovą, jo kontaktinius asmenis (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.);

  3.11.2) sąraše nurodytų sutarčių (projektų) užsakovų pažymos (patvirtintos užsakovo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu), patvirtinančios, kad specialistas ėjo ypatingojo statinio projekto dalies (negyvenamųjų pastatų ir inžinierinių tinklų grupėse: elektroninių ryšių (telekomunikacijų) projekto dalies) vadovo pareigas, nurodant sutarties pavadinimą, trumpą sutarties (projekto) objekto aprašymą, sutarčių (projektų) vykdymo pradžios ir pabaigos datas (metai ir mėnuo), statinio plotą, užsakovą, jo kontaktinius asmenis (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.);

  3.11.3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro tiekėjui išduoto galiojančio kvalifikacijos atestato (užsienio specialistui – teisės pripažinimo dokumento) suteikiančio teisę eiti ypatingojo statinio projekto vadovo (atestuoto administracinės paskirties pastatų ir inžinierinių tinklų grupėse: elektroninių ryšių (telekomunikacijų) projekto dalyje) pareigas, kopiją.(CVP IS priemonėmis pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje).

  3.12.1) sutarčių sąrašas, kuriame nurodoma informacija (pildoma pagal pirkimo dokumentų 11 priedą) apie įvykdytas negyvenamosios paskirties pastato, kurio bendras plotas ne mažesnis nei 7000 kv. m. statybos ar rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto sutartis (projektus), kurias (kuriuos) vykdant specialistas dirbo ypatingojo statinio bendrųjų statybos darbų (negyvenamosios paskirties pastatų grupėje) techninės priežiūros vadovu, nurodant sutarties pavadinimą, trumpą sutarties (projekto) objekto aprašymą, sutarčių (projektų) vykdymo pradžios ir pabaigos datas (metai ir mėnuo), statinio plotą, užsakovą, jo kontaktinius asmenis (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.);

  3.12.2) sąraše nurodytų sutarčių (projektų) užsakovų pažymos (patvirtintos užsakovo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu), patvirtinančios, kad specialistas ėjo ypatingojo statinio bendrųjų statybos darbų (negyvenamosios paskirties pastatų grupėje) techninės priežiūros vadovo pareigas, nurodant sutarties pavadinimą, trumpą sutarties (projekto) objekto aprašymą, sutarčių (projektų) vykdymo pradžios ir pabaigos datas (metai ir mėnuo), statinio plotą, užsakovą, jo kontaktinius asmenis (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.);

  3.12.3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro tiekėjui išduoto galiojančio kvalifikacijos atestato (užsienio specialistui – teisės pripažinimo dokumento) suteikiančio teisę eiti ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo (atestuoto administracinės paskirties pastatų grupėje) pareigas, kopiją.(CVP IS priemonėmis pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje).

  3.13.1) sutarčių sąrašas, kuriame nurodoma informacija (pildoma pagal pirkimo dokumentų 11 priedą) apie įvykdytas negyvenamosios paskirties pastato, kurio bendras plotas ne mažesnis nei 7000 kv. m. statybos ar rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto sutartis (projektus), kurias (kuriuos) vykdant specialistas dirbo ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų (inžinierinių tinklų grupėje: vandentiekio, nuotekų šalinimo, inžinierinių sistemų įrengimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimo darbo srityse) techninės priežiūros vadovu, nurodant sutarties pavadinimą, trumpą sutarties (projekto) objekto aprašymą, sutarčių (projektų) vykdymo pradžios ir pabaigos datas (metai ir mėnuo), statinio plotą, užsakovą, jo kontaktinius asmenis (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.);

  3.13.2) sąraše nurodytų sutarčių (projektų) užsakovų pažymos (patvirtintos užsakovo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu), patvirtinančios, kad specialistas ėjo ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų (inžinierinių tinklų grupėje: vandentiekio, nuotekų šalinimo, inžinierinių sistemų įrengimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimo darbo srityse) techninės priežiūros vadovo pareigas, nurodant sutarties pavadinimą, trumpą sutarties (projekto) objekto aprašymą, sutarčių (projektų) vykdymo pradžios ir pabaigos datas (metai ir mėnuo), statinio plotą, užsakovą, jo kontaktinius asmenis (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.);

  3.13.3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro tiekėjui išduoto galiojančio kvalifikacijos atestato (užsienio specialistui – teisės pripažinimo dokumento) suteikiančio teisę eiti ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų technines priežiūros vadovo (atestuoto inžinierinių tinklų grupėse darbo srityse vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinierinių sistemų įrengimas ir tinklų tiesimas ir vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas) pareigas, kopiją. (CVP IS priemonėmis pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje).

  3.14.1) sutarčių sąrašas, kuriame nurodoma informacija (pildoma pagal pirkimo dokumentų 11 priedą) apie įvykdytas negyvenamosios paskirties pastato, kurio bendras plotas ne mažesnis nei 7000 kv. m. statybos ar rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto sutartis (projektus), kurias (kuriuos) vykdant specialistas dirbo ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų (inžinierinių tinklų grupėje: statinio elektros inžinierinių sistemų įrengimo, elektros tinklų tiesimo, elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimo darbo srityse) techninės priežiūros vadovu, nurodant sutarties pavadinimą, trumpą sutarties (projekto) objekto aprašymą, sutarčių (projektų) vykdymo pradžios ir pabaigos datas (metai ir mėnuo), statinio plotą, užsakovą, jo kontaktinius asmenis (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.);

  3.14.2) sąraše nurodytų sutarčių (projektų) užsakovų pažymos (patvirtintos užsakovo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu), patvirtinančios, kad specialistas ėjo ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų (inžinierinių tinklų grupėje: statinio elektros inžinierinių sistemų įrengimo, elektros tinklų tiesimo, elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimo darbo srityse) techninės priežiūros vadovo pareigas, nurodant sutarties pavadinimą, trumpą sutarties (projekto) objekto aprašymą, sutarčių (projektų) vykdymo pradžios ir pabaigos datas (metai ir mėnuo), statinio plotą, užsakovą, jo kontaktinius asmenis (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.);

  3.14.3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro tiekėjui išduoto galiojančio kvalifikacijos atestato (užsienio specialistui – teisės pripažinimo dokumento) suteikiančio teisę eiti ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo (atestuoto inžinierinių tinklų grupėje: statinio elektros inžinierinių sistemų įrengimo, elektros tinklų tiesimo, elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimo darbo srityse) pareigas, kopiją. (CVP IS priemonėmis pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje).

  Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:

  1. Tiekėjas per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti tinkamai įvykdęs ne daugiau kaip tris sutartis (projektus), kurių objektas yra negyvenamosios paskirties pastato projekto valdymo paslaugos ir kurių bendra vertė yra ne mažesnė kaip 200 000,00 EUR (be PVM).

  2. Tiekėjas per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti tinkamai įvykdęs ne daugiau kaip tris sutartis (projektus), kurių objektas yra negyvenamosios paskirties pastato statybos techninės priežiūros paslaugos ir kurių bendra vertė yra ne mažesnė kaip 200 000,00 EUR (be PVM).

  3. Tiekėjas turi turėti ar gali pasitelkti sutarties vykdymui kvalifikuotus specialistus, galinčius suteikti reikalaujamas paslaugas. Tiekėjo pasiūlyti specialistai turi gebėti gerai rašyti, kalbėti ir suprasti lietuvių kalbą (jei lietuvių kalba nėra gimtoji, ne žemesnis kaip C1 lygis pagal Europass kalbų pasą). Kiekvienas specialistas atskirai turi atitikti žemiau išvardintus reikalavimus:

  3.1. FIDIC inžinierius** (bent 1 (vienas) kvalifikuotas specialistas), kuris per pastaruosius 5 (penkis) metus turi FIDIC inžinieriaus patirtį, vykdant negyvenamosios paskirties pastato statybos ir/ar rekonstrukcijos ir/ar kapitalinio remonto priežiūrą ne mažiau kaip 1 (vienoje) baigtoje sutartyje (projekte), kurios (-io) objektas yra negyvenamosios paskirties pastato statybos ar rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto priežiūra, kai statinio bendras plotas ne mažiau kaip 7 000 kv.m.

  3.2. Energinio efektyvumo specialistas** (bent 1 (vienas) kvalifikuotas specialistas), kuris:1) per pastaruosius 5 (penkis) metus turi energinio efektyvumo specialisto patirtį vykdant negyvenamosios paskirties pastato A+ energinio efektyvumo klasės statybą ir/ar rekonstrukciją ne mažiau kaip 1 (vienoje) baigtoje sutartyje (projekte), kurios (-io) objektas yra negyvenamosios paskirties pastato statybos ar rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto projektavimas, kai statinio bendras plotas ne mažiau kaip 7 000 kv.m.;2) turi pastatų energinio naudingumo eksperto kvalifikaciją.

  3.3. Ypatingojo statinio projekto vadovas **(bent 1 (vienas) kvalifikuotas specialistas), kuris: 1) per pastaruosius 5 (penkis) metus turi ypatingojo statinio projekto vadovo patirtį, vadovaujant administracinės paskirties pastato statybos ir/ar rekonstrukcijos, ir/ar kapitalinio remonto projektui ne mažiau kaip 1 (vienoje) baigtoje sutartyje (projekte), kurios (-io) objektas yra administracinės paskirties pastato statybos ar rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto projektavimas, kai statinio bendras plotas ne mažiau kaip 7 000 kv.m.;2) turi ypatingojo statinio projekto (atestuoto administracinės paskirties pastatų ir inžinierinių tinklų: vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, elektrotechnikos, elektroninių ryšių (telekomunikacijų) grupėse) vadovo kvalifikaciją.

  3.4. Ypatingojo statinio architektas** (bent 1 (vienas) kvalifikuotas specialistas), kuris: 1) per pastaruosius 5 (penkis) metus turi būti vadovavęs architektūros projekto daliai vadovaujančio (pagrindinio) architekto pareigose ne mažiau kaip 1 (vienoje) baigtoje sutartyje (projekte), kurios (-io) objektas yra administracinės paskirties pastato statybos ar rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto projektavimas, kai statinio bendras plotas ne mažiau kaip 7 000 kv.m.; 2) turi ypatingojo statinio architekto (atestuoto administracinės paskirties pastatų grupėje) kvalifikaciją

  3.5. BREEAM ekspertas**(bent 1 (vienas) kvalifikuotas specialistas), kuris: 1) per pastaruosius 5 (penkis) metus yra atlikęs BREEAM konsultavimo paslaugas ne mažiau kaip 1 (vienoje) baigtoje sutartyje (projekte), kurios (-io) objektas yra negyvenamosios paskirties pastato, kuriam buvo suteiktas sertifikatas su įvertinimu “Good” arba aukštesnis, statybos ar rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto projektavimas ar statyba ar rekonstrukcija ar kapitalinis remontas, kai statinio bendras plotas ne mažiau kaip 7 000 kv.m.; 2) turi BEEAM eksperto kvalifikaciją.

  3.6. Ypatingojo statinio technologinės projekto dalies vadovas **(bent 1 (vienas) kvalifikuotas specialistas), kuris: 1) per pastaruosius 5 (penkis) metus turi statinio projekto dalies (negyvenamųjų pastatų technologinėje projekto dalyje) vadovavimo patirtį ne mažiau kaip 1 (vienoje) baigtoje sutartyje (projekte), kurios (-io) objektas yra negyvenamosios paskirties pastato statybos ar rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto projektavimas, kai statinio bendras plotas ne mažiau kaip 7 000 kv.m.;2) turi ypatingojo statinio projekto dalies vadovo (atestuoto administracinės paskirties pastatų technologinėje projekto dalyje) kvalifikaciją.

  3.7. Ypatingojo statinio konstrukcijų projekto dalies vadovas** (bent 1 (vienas) kvalifikuotas specialistas), kuris: 1) per pastaruosius 5 (penkis) metus turi statinio projekto dalies vadovo (negyvenamųjų pastatų konstrukcijų projekto dalyje) patirtį ne mažiau kaip 1 (vienoje) baigtoje sutartyje (projekte), kurios (-io) objektas yra negyvenamosios paskirties pastato statybos ar rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto projektavimas, kai statinio bendras plotas ne mažiau kaip 7 000 kv.m.; 2) turi ypatingojo statinio projekto dalies vadovo (atestuoto administracinės paskirties pastatų konstrukcijų projekto dalyje) kvalifikaciją.

  3.8. Ypatingojo statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo projekto dalies vadovas **(bent 1 (vienas) kvalifikuotas specialistas), kuris:1) per pastaruosius 5 (penkis) metus turi ypatingojo statinio projekto dalies (negyvenamųjų pastatų ir inžinierinių tinklų grupėse: šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo projekto dalyse) vadovavimo patirtį ne mažiau kaip 1 (vienoje) baigtoje sutartyje (projekte), kurios (-io) objektas yra negyvenamosios paskirties pastato statybos ar rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto projektavimas, kai statinio bendras plotas ne mažiau kaip 7 000 kv.m.; 2) turi ypatingojo statinio projekto dalies vadovo (atestuoto administracinės paskirties pastatų ir inžinierinių tinklų grupėse: šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo projekto dalyje) kvalifikaciją.

  3.9. Ypatingojo statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo projekto dalies vadovas ** (bent 1 (vienas) kvalifikuotas specialistas), kuris: 1) per pastaruosius 5 (penkis) metus turi ypatingojo statinio projekto dalies (negyvenamųjų pastatų ir inžinierinių tinklų grupėse: vandentiekio ir nuotekų šalinimo projekto dalyje) vadovavimo patirtį ne mažiau kaip 1 (vienoje) baigtoje sutartyje (projekte), kurios (-io) objektas yra negyvenamosios paskirties pastato statybos ar rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto projektavimas, kai statinio bendras plotas ne mažiau kaip 7 000 kv.m.

  2) turi ypatingojo statinio projekto dalies vadovo (atestuoto administracinės paskirties pastatų ir inžinierinių tinklų grupėse: vandentiekio ir nuotekų šalinimo projekto dalyje) kvalifikaciją.

  3.10. Ypatingojo statinio elektrotechnikos projekto dalies vadovas ** (bent 1 (vienas) kvalifikuotas specialistas), kuris: 1) per pastaruosius 5 (penkis) metus turi ypatingojo statinio projekto dalies (negyvenamųjų pastatų ir inžinierinių tinklų grupėse: elektrotechnikos projekto dalyje) vadovavimo patirtį ne mažiau kaip 1 (vienoje) baigtoje sutartyje (projekte), kurios (-io) objektas yra negyvenamosios paskirties pastato statybos ar rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto projektavimas, kai statinio bendras plotas ne mažiau kaip 7 000 kv.m.; 2) turi ypatingojo statinio projekto dalies vadovo (atestuoto administracinės paskirties pastatų ir inžinierinių tinklų grupėse: elektrotechnikos projekto dalyje) kvalifikaciją.

  3.11. Ypatingojo statinio elektroninių ryšių (telekomunikacijų) projekto dalies vadovas ** (bent 1 (vienas) kvalifikuotas specialistas), kuris: 1) per pastaruosius 5 (penkis) metus turi ypatingojo statinio projekto dalies (negyvenamųjų pastatų ir inžinierinių tinklų grupėse: elektroninių ryšių (telekomunikacijų) projekto dalies) vadovavimo patirtį ne mažiau kaip 1 (vienoje) baigtoje sutartyje (projekte), kurios (-io) objektas yra negyvenamosios paskirties pastato statybos ar rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto projektavimas, kai statinio bendras plotas ne mažiau kaip 7 000 kv.m.; 2) turi ypatingojo statinio projekto dalies vadovo (atestuoto administracinės paskirties pastatų ir inžinierinių tinklų grupėse: elektroninių ryšių (telekomunikacijų) projekto dalyje) kvalifikaciją.

  3.12. Ypatingojo statinio bendrųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas ** (bent 1 (vienas) kvalifikuotas specialistas), kuris: 1) per pastaruosius 5 (penkis) metus turi ypatingojo statinio bendrųjų statybos darbų (negyvenamosios paskirties pastatų grupėje) techninės priežiūros vadovavimo patirtį ne mažiau kaip 1 (vienoje) baigtoje sutartyje (projekte), kurios (-io) objektas yra negyvenamosios paskirties pastato statyba ar rekonstrukcija ar kapitalinis remontas, kai statinio bendras plotas ne mažiau kaip 7 000 kv.m.; 2) turi ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo (atestuoto administracinės paskirties pastatų grupėje) kvalifikaciją.

  3.13. Ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vandentiekio, nuotekų šalinimo, inžinierinių sistemų įrengimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimo darbo srityse techninės priežiūros vadovas ** (bent 1 (vienas) kvalifikuotas specialistas), kuris: 1) per pastaruosius 5 (penkis) metus turi ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų (inžinierinių tinklų grupėje: vandentiekio, nuotekų šalinimo, inžinierinių sistemų įrengimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimo darbo srityse) techninės priežiūros vadovavimo patirtį ne mažiau kaip 1 (vienoje) baigtoje sutartyje (projekte), kurios (-io) objektas yra negyvenamosios paskirties pastato statyba ar rekonstrukcija ar kapitalinis remontas, kai statinio bendras plotas ne mažiau kaip 7 000 kv.m.; 2) turi ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo (atestuoto inžinierinių tinklų grupėje: vandentiekio, nuotekų šalinimo, inžinierinių sistemų įrengimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimo darbo srityse) kvalifikaciją.

  3.14. Ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų statinio elektros inžinierinių sistemų įrengimo, elektros tinklų tiesimo, elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimo darbo srityse techninės priežiūros vadovas ** (bent 1 (vienas) kvalifikuotas specialistas), kuris: 1) per pastaruosius 5 (penkis) metus turi ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų (inžinierinių tinklų grupėje: statinio elektros inžinierinių sistemų įrengimo, elektros tinklų tiesimo, elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimo darbo srityse) techninės priežiūros vadovavimo patirtį ne mažiau kaip 1 (vienoje) baigtoje sutartyje (projekte), kurios (-io) objektas yra negyvenamosios paskirties pastato statyba ar rekonstrukcija ar kapitalinis remontas, kai statinio bendras plotas ne mažiau kaip 7 000 kv.m.;2) turi ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo (atestuoto inžinierinių tinklų grupėje: statinio elektros inžinierinių sistemų įrengimo, elektros tinklų tiesimo, elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimo darbo srityse) kvalifikaciją.

  ** Tiekėjas gali teikti tą patį specialistą į kelias pozicijas, jeigu specialistas atitinka toms pozicijoms keliamus reikalavimus.

  III.3)

  Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos

  III.3.1)

  Informacija apie tam tikrą profesiją

  Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
  III.3.2)

  Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai

  Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: ne

  IV dalis: Procedūra

  IV.1)

  Procedūros tipas

  IV.1.1)

  Procedūros tipas

  Derybų procedūra
  IV.1.2)

  Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai

  Numatomas mažiausias skaičius  3  iki  didžiausias skaičius  5
  Objektyvūs riboto kandidatų skaičiaus pasirinkimo kriterijai: 

  Perkančioji organizacija atlieka kvalifikacinę atranką ir pagal nustatytus kvalifikacinės atrankos kriterijus pasirenka ne mažiau kaip tris ir ne daugiau kaip penkis daugiausiai balų kvalifikacinės atrankos metu surinkusius tiekėjus, kuriuos kvies pateikti pasiūlymus. Kvalifikacinės atrankos kriterijai ir jų lyginamieji svoriai:

  1. FIDIC inžinieriaus, kuris per pastaruosius 5 (penkis) metus turi FIDIC inžinieriaus patirtį, vykdant negyvenamosios paskirties pastato statybos ir/ar rekonstrukcijos ir/ar kapitalinio remonto priežiūrą ne mažiau kaip 1 (vienoje) baigtoje sutartyje (projekte), kurios (-io) objektas yra negyvenamosios paskirties pastato statybos ar rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto priežiūra, kai statinio bendras plotas ne mažiau kaip 7 000 kv.m., įvykdytų sutarčių skaičius. Lyginamasis svoris 3.

  2. energinio efektyvumo specialisto, kuris per pastaruosius 5 (penkis) metus turi energinio efektyvumo specialisto patirtį vykdant negyvenamosios paskirties pastato A+ energinio efektyvumo klasės statybą ir/ar rekonstrukciją ne mažiau kaip 1 (vienoje) baigtoje sutartyje (projekte), kurios (-io) objektas yra negyvenamosios paskirties pastato statybos ar rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto projektavimas, kai statinio bendras plotas ne mažiau kaip 7 000 kv.m., įvykdytų sutarčių skaičius. Lyginamasis svoris3.

  3. Ypatingojo statinio projekto vadovo, kuris per pastaruosius 5 (penkis) metus turi ypatingojo statinio projekto vadovo patirtį, vadovaujant administracinės paskirties pastato statybos ir/ar rekonstrukcijos, ir/ar kapitalinio remonto projektui ne mažiau kaip 1 (vienoje) baigtoje sutartyje (projekte), kurios (-io) objektas yra administracinės paskirties pastato statybos ar rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto projektavimas, kai statinio bendras plotas ne mažiau kaip 7 000 kv.m., įvykdytų sutarčių skaičius.Lyginamasis svoris 3.

  4. Ypatingojo statinio architekto, kuris per pastaruosius 5 (penkis) metus yra vadovavęs architektūros projekto daliai vadovaujančio (pagrindinio) architekto pareigose ne mažiau kaip 1 (vienoje) baigtoje sutartyje (projekte), kurios (-io) objektas yra administracinės paskirties pastato statybos ar rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto projektavimas, kai statinio bendras plotas ne mažiau kaip 7 000 kv.m., įvykdytų sutarčių skaičius.Lyginamasis svoris 3.

  5. BREEAM eksperto, kuris per pastaruosius 5 (penkis) metus yra atlikęs BREEAM konsultavimo paslaugas ne mažiau kaip 1 (vienoje) baigtoje sutartyje (projekte), kurios (-io) objektas yra negyvenamosios paskirties pastato, kuriam buvo suteiktas sertifikatas su įvertinimu “Good” arba aukštesnis, statybos ar rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto projektavimas ar statyba ar rekonstrukcija ar kapitalinis remontas, kai statinio bendras plotas ne mažiau kaip 7 7 000 kv.m., įvykdytų sutarčių skaičius.Lyginamasis svoris 3.

  6. Ypatingojo statinio technologinės projekto dalies vadovo, kuris per pastaruosius 5 (penkis) metus turi statinio projekto dalies (negyvenamųjų pastatų technologinėje projekto dalyje) vadovavimo patirtį ne mažiau kaip 1 (vienoje) baigtoje sutartyje (projekte), kurios (-io) objektas yra negyvenamosios paskirties pastato statybos ar rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto projektavimas, kai statinio bendras plotas ne mažiau kaip 7 000 kv.m., įvykdytų sutarčių skaičius. Lyginamasis svoris 3.

  7. Ypatingojo statinio konstrukcijų projekto dalies vadovo, kuris per pastaruosius 5 (penkis) metus turi statinio projekto dalies vadovo (negyvenamųjų pastatų konstrukcijų projekto dalyje) patirtį ne mažiau kaip 1 (vienoje) baigtoje sutartyje (projekte), kurios (-io) objektas yra negyvenamosios paskirties pastato statybos ar rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto projektavimas, kai statinio bendras plotas ne mažiau kaip 7 000 kv.m., įvykdytų sutarčių skaičius. Lyginamasis svoris 3.

  8. Ypatingojo statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo projekto dalies vadovo, kuris per pastaruosius 5 (penkis) metus turi ypatingojo statinio projekto dalies (negyvenamųjų pastatų ir inžinierinių tinklų grupėse: šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo projekto dalyse) vadovavimo patirtį ne mažiau kaip 1 (vienoje) baigtoje sutartyje (projekte), kurios (-io) objektas yra negyvenamosios paskirties pastato statybos ar rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto projektavimas, kai statinio bendras plotas ne mažiau kaip 7 000 kv.m., įvykdytų sutarčių skaičius. Lyginamasis svoris 3.

  9. Ypatingojo statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo projekto dalies vadovo, kuris per pastaruosius 5 (penkis) metus turi ypatingojo statinio projekto dalies (negyvenamųjų pastatų ir inžinierinių tinklų grupėse: vandentiekio ir nuotekų šalinimo projekto dalyse) vadovavimo patirtį ne mažiau kaip 1 (vienoje) baigtoje sutartyje (projekte), kurios (-io) objektas yra negyvenamosios paskirties pastato statybos ar rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto projektavimas, kai statinio bendras plotas ne mažiau kaip 7 000 kv.m., įvykdytų sutarčių skaičius.Lyginamasis svoris 3.

  10. Ypatingojo statinio elektrotechnikos projekto dalies vadovo, kuris per pastaruosius 5 (penkis) metus turi ypatingojo statinio projekto dalies (negyvenamųjų pastatų ir inžinierinių tinklų grupėse: elektrotechnikos projekto dalyje) vadovavimo patirtį ne mažiau kaip 1 (vienoje) baigtoje sutartyje (projekte), kurios (-io) objektas yra negyvenamosios paskirties pastato statybos ar rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto projektavimas, kai statinio bendras plotas ne mažiau kaip 7 000 kv.m., įvykdytų sutarčių skaičius.Lyginamasis svoris 3.

  11. Ypatingojo statinio elektroninių ryšių (telekomunikacijų) projekto dalies vadovo, kuris per pastaruosius 5 (penkis) metus turi ypatingojo statinio projekto dalies (negyvenamųjų pastatų ir inžinierinių tinklų grupėse: elektroninių ryšių (telekomunikacijų) projekto dalies) vadovavimo patirtį ne mažiau kaip 1 (vienoje) baigtoje sutartyje (projekte), kurios (-io) objektas yra negyvenamosios paskirties pastato statybos ar rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto projektavimas, kai statinio bendras plotas ne mažiau kaip 7 000 kv.m., įvykdytų sutarčių skaičius . Lyginamasis svoris 3.

  12. Ypatingojo statinio bendrųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo, kuris per pastaruosius 5 (penkis) metus turi ypatingojo statinio bendrųjų statybos darbų (negyvenamosios paskirties pastatų grupėje) techninės priežiūros vadovavimo patirtį ne mažiau kaip 1 (vienoje) baigtoje sutartyje (projekte), kurios (-io) objektas yra negyvenamosios paskirties pastato statyba ar rekonstrukcija ar kapitalinis remontas, kai statinio bendras plotas ne mažiau kaip 7 000 kv.m., įvykdytų sutarčių skaičius . Lyginamasis svoris 3.

  13. Ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vandentiekio, nuotekų šalinimo, inžinierinių sistemų įrengimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimo darbo srityse techninės priežiūros vadovo, kuris per pastaruosius 5 (penkis) metus turi ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų (inžinierinių tinklų grupėje: vandentiekio, nuotekų šalinimo, inžinierinių sistemų įrengimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimo darbo srityse) techninės priežiūros vadovavimo patirtį ne mažiau kaip 1 (vienoje) baigtoje sutartyje (projekte), kurios (-io) objektas yra negyvenamosios paskirties pastato statyba ar rekonstrukcija ar kapitalinis remontas, kai statinio bendras plotas ne mažiau kaip 7 000 kv.m., įvykdytų sutarčių skaičius.

  14. Ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų statinio elektros inžinierinių sistemų įrengimo, elektros tinklų tiesimo, elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimo darbo srityse techninės priežiūros vadovo, kuris per pastaruosius 5 (penkis) metus turi ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų (inžinierinių tinklų grupėje: statinio elektros inžinierinių sistemų įrengimo, elektros tinklų tiesimo, elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimo darbo srityse) techninės priežiūros vadovavimo patirtį ne mažiau kaip 1 (vienoje) baigtoje sutartyje (projekte), kurios (-io) objektas yra negyvenamosios paskirties pastato statyba ar rekonstrukcija ar kapitalinis remontas, kai statinio bendras plotas ne mažiau kaip 7 000 kv.m., įvykdytų sutarčių skaičius.Lyginamasis svoris 3.

  IV.1.3)

  Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu

  Taikoma į etapus suskirstyta procedūra, laipsniškai mažinant aptartinų sprendimų ar deryboms teikiamų pasiūlymų skaičių:  ne
  IV.2)

  Sutarties sudarymo kriterijai

  IV.2.1)

  Sutarties sudarymo kriterijai

  Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius:  toliau pateiktus kriterijus
  1. Kaina . Lyginamasis svoris 60
  2. Paslaugų vykdymo kokybė.Projekto valdymo ir administravimo metodika . Lyginamasis svoris 40
  IV.2.2)

  Informacija apie elektroninį aukcioną

  Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
  IV.3)

  Administracinė informacija

  IV.3.2)

  Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

  ne
  IV.3.4)

  Paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas

  2018-01-05 - 09:00
  IV.3.6)

  Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje

  Lietuvių

  VI dalis: Papildoma informacija

  VI.1)

  Informacija apie periodiškumą

  Tai periodiškas pirkimas: ne
  VI.2)

  Informacija apie Europos Sąjungos fondus

  Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
  VI.4)

  Skundų pateikimo procedūra

  VI.4.1)

  Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

   

  Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

  VI.4.2)

  Skundų pateikimas

  Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us):

  Pretenzija pateikiama Perkančiajai organizacijai CVP IS priemonėmis per 15 dienų nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Jeigu Įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie Perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus, pretenzija pateikiama per 10 dienų nuo paskelbimo apie Perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo.

  VI.4.3)

  Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apir skundų pateikimą

  VI.5)

  Šio skelbimo išsiuntimo data:

  2017-12-07

  Priimti kvietimą

  Ar tikrai norite priimti kvietimą?