CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Telšių rajono savivaldybės administracija
180878299
Žemaitės g. 14
Telšiai
87133
LT
Asmuo ryšiams: Renata Kniukštienė
Telefonas: +370 44456196
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.telsiai.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=359164
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Projekto „Apleistų ir užterštų Telšių miesto teritorijų prie Masčio ežero regeneravimo ir tvarkymo darbų atlikimo III etapas ( II eilė)“ pirmos ir antros darbų dalies rangos darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Reikalinga atlikti šiuos darbus: ežero kranto šlaitų tvirtinimas akmenimis, pėsčiųjų-dviračių takų įrengimas, apšvietimo tinklų įrengimas
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Masčio ežero pakrantės nuo bevardžio upelio iki Žemaitijos kaimo muziejaus Telšių mieste
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Ežero kranto šlaitų tvirtinimas akmenimis apie 1823 kv. m, pėsčiųjų-dviračių takų įrengimas apie 0,689 ha, apšvietimo tinklų įrengimas apie 2328 m
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 21
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Numatomas sutarties pratęsimas vieną kartą ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Finansavimas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemones Nr. 05.5.1-APVA-R-019-81 ir Nr. 04.5.1-TID-R-516

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas turi pateikti užpildytą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD)"
Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti (Statinių kategorija: ypatingi statiniai. Statinių grupės: inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo, hidrotechnikos statiniai: krantinės, prieplaukos. Statybos darbų sritys – bendrieji statybos darbai, nuotekų šalinimo tinklų tiesimas) (Pateikiami kompetentingos institucijos išduoti arba pripažinti kvalifikacijos atestatai. Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma)
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
1. Bendrojo (pastovaus) mokumo koeficientas (nuosavo kapitalo ir visų įsipareigojimų (ilgalaikių ir trumpalaikių) santykis) turi būti ne mažesnis kaip 1,0.
2. Tiekėjas turi pakankamas apyvartines lėšas sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti – ne mažiau kaip 100 000,00 Eur.
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
1. Paskutinių finansinių metų ūkio subjekto finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauka, jeigu šalies, kurioje registruotas tiekėjas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Jei finansinės atskaitomybės dokumentai dar nepateikti VĮ „Registrų centras“, teikiami prašomą informaciją nurodantys dokumentai (pažymos, išrašai ar kt.), patvirtinti subjektų, atsakingų už tiekėjo finansinę atskaitomybę. Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.
2. Pateikiama: 1) Banko pažyma, išduotas ne anksčiau nei 30 dienų iki pasiūlymo pateikimo dienos apie tiekėjo turimą pinigų kiekį sąskaitoje(-ose) arba banko pažyma apie turimą kredito liniją/trumpalaikį kreditą, suteikiantį galimybę pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu naudotis banko sąskaitos kredito limitu (overdraftą), nurodant jos dydį, paskirtį ir likutį, arba banko pažyma, kad bankas besąlygiškai suteiks atitinkamo dydžio paskolą/kreditinę liniją, šį pripažinus laimėtoju. Banko pažymoje turi būti nurodyta, kad bankas užtikrina, kad apyvartinės lėšos bus prieinamos visą sutarties galiojimo laikotarpį ir šios lėšos nebus naudojamos kitiems sutartiniams įsipareigojimams vykdyti ar kitoms finansinėms operacijoms. 2) Tiekėjo laisvos formos deklaracija, kad tiekėjas neprieštarauja, jog perkančioji organizacija tiesiogiai gali kreiptis į banką siekdama patikrinti išduotos banko pažymos teisingumą. Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
1. Tiekėjas per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) iki pasiūlymo pateikimo dienos būtų sėkmingai užbaigęs arba vykdo bent vieną panašaus pobūdžio gyvenamosios aplinkos ir/ar bendruomenės infrastruktūros gerinimo, ir/ar viešųjų erdvių statybos ir/ar rekonstrukcijos, ir/ar remonto darbų sutartį, kurios darbų vertė būtų ne mažiau kaip 270 000,00 Eur su PVM. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą sutartį, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) iki pasiūlymo pateikimo dienos vykdomos sutarties įvykdyta dalis yra ne mažesnė kaip 270 000,00 Eur su PVM.
2. Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip vieną ypatingo statinio statybos vadovą (statinių grupė: hidrotechnikos statiniai: krantinės, prieplaukos).
3. Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip vieną kvalifikuotą specialistą – matininką.
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
1. 1) Per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) atliktų darbų sąrašas, kuriame nurodomas sutarties pavadinimas, sutarties sudarymo ir įvykdymo datos, sutarties vertė, užsakovo identifikavimo duomenys. Jei teikiama informacija apie vykdomą sutartį, sąraše nurodoma įvykdytos sutarties dalies vertė. 2) Užsakovų pažymos apie tai, kad darbai buvo atlikti tinkamai. Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.
2. Pateikiami kompetentingos institucijos išduoti arba pripažinti kvalifikacijos atestatai. Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.
3. Pateikiamas kvalifikacijos reikalavimą įrodantis dokumentas. Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją, ar draudimo bendrovės laidavimą. Užtikrinimo vertė – 10 % nuo sutarties sumos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2017-10-09
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2017-12-08
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2017-10-09
Vietos laikas:  09:45
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Pasiūlymai teikiami tik elektroninėmis priemonėmis, susipažinimo su pasiūlymais komisijos posėdyje (vokų atplėšimo procedūroje) tiekėjai nedalyvauja ir perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Šiauliai
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo teisme ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją) turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai. Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo 104 straipsnyje nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2017-09-27

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?