CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Pirkimas gynybos sektoriuje

Direktyva 2009/81/EB

Paslaugos

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos
188694162
L. Sapiegos g. 17, Vilnius
LT-10312  Vilnius
LT
Kam: Jūratė Palčinskienė
Telefonas: +370 52125120
El. paštas: jurate.palcinskiene@vdtat.gov.lt
Faksas: +370 52122548
Interneto adresas(-ai):
Pagrindinis perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto adresas: http://www.vdtat.gov.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/9066
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=357210&B=PPO
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=357210&B=PPO
Daugiau informacijos galima gauti iš: Minėti kontaktiniai punktai
Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:Minėti kontaktiniai punktai
Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami: Minėti kontaktiniai punktai
I.3)

Pagrindinė veikla

  • Kita: Valstybės politikos įgyvendinimas dokumentų technologinės apsaugos srityje ir šios politikos formavimo ir įgyvendinimo aptarnavimas
I.4)

Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu

Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas perka kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)

Aprašymas

II.1.1)

Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas suteikė sutarčiai:

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos

teritorijos ir patalpų apsaugos ir apsaugos sistemų techninės priežiūros paslaugų pirkimas

II.1.2)

Sutarties tipas ir darbų atlikimo vieta, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta

Paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta:

L. Sapiegos g. 17, Vilnius

NUTS kodas
LIETUVA
II.1.5)

Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas

Tarnybos teritorijos ir patalpų, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, fizinės apsaugos paslaugos, Tarnyboje įrengtų ir į tiekėjo centrinį stebėjimo pultą pajungtų apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijų sistemų siunčiamų signalų priėmimo, fiksavimo ir reagavimo paslaugos, apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijų sistemų techninės priežiūros paslaugos. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu, kitais viešuosius pirkimus, atliekamus gynybos ir saugumo srityje, reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, šio pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.

II.1.6)

Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

Pagrindinis žodynas
79710000   Apsaugos paslaugos
Papildomas žodynas
50610000   Apsaugos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos
II.1.8)

Pirkimo dalys

Ši sutartis padalyta į dalis:  ne
II.1.9)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus:  ne
II.2)

Kiekis arba sutarties apimtis

II.2.1)

Visas kiekis ar visa apimtis:

Tarnybos teritorijos ir patalpų, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, fizinės apsaugos paslaugos, Tarnyboje įrengtų ir į tiekėjo centrinį stebėjimo pultą pajungtų apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijų sistemų siunčiamų signalų priėmimo, fiksavimo ir reagavimo paslaugos, apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijų sistemų techninės priežiūros paslaugos. Sutartis bus sudaroma 12 mėnesių laikotarpiui su galimybe ją pratęsti vieną kartą dar 12 mėnesių. Bendra sutarties trukmė negali viršyti 24 mėnesių.

II.2.2)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip
Šių pasirinkimo galimybių aprašymas:

Sutartis bus sudaroma 12 mėnesių laikotarpiui su galimybe ją pratęsti vieną kartą dar 12 mėnesių. Bendra sutarties trukmė negali viršyti 24 mėnesių.

Laikinasis naudojimosi šiomis pasirinkimo galimybėmis grafikas:
mėnesių: 12 (nuo sutarties sudarymo)
II.2.3)

Informacija apie pratęsimus

Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Galimų pratęsimų skaičius:  1
Pratęsiamų prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių atveju – numatoma tolesnių sutarčių trukmė: 
mėnesių: 12
II.3)

Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas

Trukmė mėnesiais: 012 

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.1.4)

Kitos sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos, visų pirma dėl tiekimo ir informacijos saugumo

Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)

Dalyvavimo sąlygos

III.2.1)

Asmeninė padėtis

Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

1.Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už teroro aktą, terorizmo kurstymą, valstybės paslapties atskleidimą ar praradimą, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą patiekimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepatiekimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Direktyvos 2009/81/EB 39 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.

Pateikti išrašą iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentą (originalas), išduotą ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškos pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas (pateikiamas dokumentas arba tinkamai patvirtinta kopija)*.

2.Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla, nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jo nereikalaujama pateikti dokumentų, įrodančių atitiktį kvalifikaciniam reikalavimui. Duomenys yra tikrinami Perkančiosios organizacijos paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, nurodytą pranešime apie pirkimą.

Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra;

Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą, išduotą ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas (pateikiamas dokumentas arba tinkamai patvirtinta kopija)*

2) Tiekėjo deklaracija (Pirkimo dokumentų 3 priedas), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais ar jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba atitinkamos užsienio šalies išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, jam nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali tiekėjo deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų (pateikiamas dokumentas).

3. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, taip pat už nusikalstamas veikas, susijusias su disponavimu ginklais, šaudmenimis, karine įranga, išskyrus šių pirkimo dokumentų konkurso sąlygų 3.1.1 papunktyje išvardytas veikas.

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas (pateikiamas dokumentas arba tinkamai patvirtinta kopija)*.

4.Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, įskaitant informacijos apsaugos ar teikimo patikimumo įsipareigojimų pažeidimą įgyvendinant ankstesnį pirkimą. Šiame punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos, informacijos apsaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

Tiekėjo deklaracija (Pirkimo dokumentų 3 priedas) (pateikiamas dokumentas).

5.Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal valstybės, kurioje jis registruotas, ar valstybės, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.

Įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo įrodymui pateikiama:

- jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.

- jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.

Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (pateikiamas dokumentas arba tinkamai patvirtinta kopija)*.

6.Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal valstybės, kurioje jis registruotas, ar valstybės, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus.

Mokestinių įsipareigojimų įvykdymo įrodymui tiekėjas turi pateikti valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentą, išduotą ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas (pateikiamas dokumentas arba tinkamai patvirtinta kopija)*.

Su asmenine subrangovų padėtimi susiję kriterijai (dėl kurių šių subrangovų gali būti atsisakyta), įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

Subtiekėjai turi atitikti 1-6 punkto reikalavimus ir pateikti atitinkamus dokumentus.

III.2.3)

Techniniai ir (arba) profesiniai pajėgumai

Su techniniu ir (arba) profesiniu ūkio subjektų pajėgumu susiję kriterijai (dėl kurių šie ūkio subjektai gali būti pašalinti)
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

1.Nėra įrodymų, patvirtinančių, kad tiekėjas nėra patikimas ir kelia pavojų nacionaliniam ar kitos valstybės narės saugumui.

1) Tiekėjas (juridinis asmuo) ar jo padalinys privalo pateikti tiekėjo patikimumo pažymėjimą, suteikiantį teisę sudaryti įslaptintus sandorius, kurių metu bus susipažįstama su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, tokia informacija bus patikėta, naudojama ar sukuriama arba fiziniam asmeniui, savarankiškai užsiimančiam ūkine veikla išduotas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“. (pateikiama tinkamai patvirtinta kopija*).

2) Pateikti tiekėjo darbuotojų, vykdysiančių sutartį (fizinę apsaugą bei apsaugos signalizacijos sistemos techninę priežiūrą ir programavimą vykdantys tiekėjo darbuotojai), galiojančius Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka išduotus leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ne žemesne kaip „Slaptai“.

Užsienio valstybėse, su kuriomis yra sudarytos tarptautinės sutartys dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos ar, su kuriomis yra keičiamasi įslaptinta informacija vadovaujantis Europos Sąjungos ar NATO teisės aktais, veikiantys juridiniai asmenys ar ūkine veikla užsiimantys tokių užsienio valstybių piliečiai gali dalyvauti šiame pirkime dėl teisės sudaryti įslaptintą sandorį, kurį vykdant bus perduodama Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima ne žemesne slaptumo žyma kaip „Slaptai“, jeigu įslaptintų sandorių saugumą užtikrinanti užsienio valstybės institucija Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka patvirtina, kad atrankoje dalyvaujanti įmonė, įstaiga, organizacija ar fizinis asmuo yra patikimi ir atitinka tos užsienio valstybės reikalavimus, keliamus tiekėjams, sudarantiems atitinkamus įslaptintus sandorius.(pateikiamos tinkamai patvirtintos kopijos*).

2. Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.

Pateikiama:

Profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.

Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia: valstybės įmonės Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją, asmuo, besiverčiantis veikla turint verslo liudijimą, – verslo liudijimo kopiją.

Pateikiama fizinės apsaugos paslaugas, signalizacijos sistemų techninės priežiūros paslaugas atlikti reikalingi leidimai, licencijos, atestatai ar kiti dokumentai.

3. Tiekėjas turi turėti ne mažiau, kaip du techniškai tvarkingus greitojo reagavimo patrulių ekipažų užduočių vykdymui pritaikytus automobilius.

Pateikiami galiojantys automobilių registracijos liudijimai. (pateikiamos tinkamai patvirtintos kopijos)*

4.Tiekėjas turi turėti pakankamą kiekį darbuotojų sutartinių įsipareigojimų vykdymui.

1) Pateikiamas fizinės apsaugos darbuotojų, priskirtų šio pirkimo sutarties vykdymui, sąrašas. Šis sąrašas turi sutapti su sąrašu pateikiamu pagal 3.1.7 papunkčio 2 dalį.

2) Pateikiamas pavyzdinis fizinės apsaugos darbuotojų, priskirtų šio pirkimo sutarties vykdymui, darbo grafikas 2017 m. vieno kalendorinio mėnesio (laisvos formos).

Su techniniu ir (arba) profesiniu subrangovų pajėgumu susiję kriterijai (dėl kurių šių subrangovų gali būti atsisakyta)
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

Subtiekėjai turi atitikti 1-2 punkto reikalavimus ir pateikti atitinkamus dokumentus.

3-4 punktuose nurodytus reikalavimus subteikėjai turi atitikti, jei yra reikalinga vykdyti jų prisiimamiems įsipareigojimams Tiekėjui.

III.3)

Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos

III.3.1)

Informacija apie tam tikrą profesiją

Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)

Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai

Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Procedūros tipas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atvira procedūra
IV.2)

Sutarties sudarymo kriterijai

IV.2.1)

Sutarties sudarymo kriterijai

Mažiausia kaina
IV.2.2)

Informacija apie elektroninį aukcioną

Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)

Administracinė informacija

IV.3.1)

Perkančiosios organizacijos/ subjekto priskirtas bylos numeris

Apsaugos ir tech. priež. pasl.

IV.3.4)

Paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas

2017-08-22 - 10:00
IV.3.6)

Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje

Lietuvių

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai periodiškas pirkimas: ne
VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data:

2017-08-09

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?