CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Aplinkos apsaugos agentūra
188784898
A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Vilnius
09311
LT
Asmuo ryšiams: Sadonija Padarauskienė
Telefonas: +370 70662045
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://gamta.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=368855
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

IS AIVIKS veiklos procesų analizės, vystymo ir plėtros plano, duomenų teikėjų veiklos modelio, nuostatų ir specifikacijos projektų parengimo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72246000  -  Sistemų konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Aplinkos apsaugos agentūra perka IS AIVIKS veiklos procesų analizės, vystymo ir plėtros plano, duomenų teikėjų veiklos modelio, nuostatų ir specifikacijos projektų parengimo paslaugas. Pirkimas finansuojamas įgyvendinant projektą „Aplinkos informacijos valdymo integruotos kompiuterinės sistemos (AIVIKS) vystymas ir plėtra“ (toliau - Projektas), pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.1.1-APVA-V-004 „Aplinkos monitoringo ir kontrolės stiprinimas“, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.
Pasiūlymai turi būti teikiami visai Konkurso sąlygose nurodytai Paslaugų apimčiai.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72246000  -  Sistemų konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – IS AIVIKS veiklos procesų analizės, vystymo ir plėtros plano, duomenų teikėjų veiklos modelio, nuostatų ir specifikacijos projektų parengimo paslaugos (toliau - Paslaugos).
Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, kadangi veiklos, nurodytos Techninėje specifikacijoje, yra glaudžiai tarpusavyje susijusios, jos negali būti vykdomos atskirai ir apima vieną nedalomą paslaugą. Tik atlikus veiklos procesų analizę, jos pagrindu rengiamas vystymo ir plėtros planas bei duomenų teikėjų veiklos modelis, nuostatai ir specifikacijos projektas. Ši paslauga yra vientisa, paslaugų įgyvendinimo eigoje gauti rezultatai yra priklausomi vieni nuo kitų ir apima tarpusavyje besisiejančius elementus.
Pirkimo objekto apibūdinimas, Paslaugų teikimo sąlygos, reikalaujamas rezultatas, Paslaugų teikimo vieta ir trukmė nurodyta Konkurso sąlygų 2 priede pateiktoje Aplinkos informacijos valdymo integruotos kompiuterinės sistemos AIVIKS veiklos procesų analizė, vystymo ir plėtros plano, duomenų teikėjų veiklos modelio, nuostatų ir specifikacijos projektų parengimo paslaugų techninėje specifikacijoje (toliau – Techninė specifikacija) ir jos prieduose.
Pasiūlymai turi būti teikiami visai Konkurso sąlygose nurodytai Paslaugų apimčiai.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 11
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Paslaugos teikimo trukmė 11 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos su galimybe pratęsti 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui.
Paslaugos turi būti suteiktos per 5 mėnesius, terminas gali būti pratęstas 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui pagal sutarties sąlygas. Po Paslaugos suteikimo reikalaujama 6 mėnesių suteiktų paslaugų kokybės priežiūra.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.1.1-APVA-V-004

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.
Pirkime taikomi tiekėjo pašalinimo pagrindai ir informacija, kokie dokumentai pagrindžia pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikiami konkurso sąlygose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 10 (dešimt) proc. Sutarties kainos. Nepateikus sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad Teikėjas atsisakė sudaryti Sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Teikėjas, pateikdamas draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo laidavimo raštą, kartu su šiuo laidavimo raštu turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo raštą yra sumokėta. Pratęsus sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą, atitinkamai turi būti pratęstas sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas arba pateiktas(-i) naujas(-i) nurodytas (-i) sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (-ai) tai pačiai sumai.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2017-12-27
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2017-12-27
Vietos laikas:  10:00
Vieta:  
Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius, 920 kab.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
LT-01501
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2017-11-23
VI.7)

Metinis pirkimų planas

https://www.eviesiejipirkimai.lt/index.php?quick=3&kuras=0&option=com_vptpublic&task=edit&Itemid=65&filter_show=1&filter_limit=10&filter_authority=aplinkos+apsaugos+agent%C5%ABra&filter_jarcode=188784898&filter_tender=AIVIKS&filter_type=0&filter_from=2017-01-01&filter_to=2017-12-31&id=1749624

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?