CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Marijampolės savivaldybės administracija
188769113
J. Basanavičiaus a. 1
Marijampolė
LT-68307
LT
Asmuo ryšiams: Linas Griška
Telefonas: +370 34390043
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.marijampole.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=356636
Daugiau informacijos galima gauti
kitu adresu: 
Marijampolės savivaldybės administracija
188769113
J. Basanavičiaus a. 1
Marijampolė
LT-68307
LT
Asmuo ryšiams: Ingrida Stadaliens
Telefonas: +370 34390052
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.marijampole.lt

Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Marijampolės savivaldybės Sasnavos seniūnijos vietinės reikšmės kelio Puskelniai-Tautkaičiai atkarpos tiesimas su techninio darbo projekto parengimu
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45200000  -  Visi ar daliniai statybos ir civilinės inžinerijos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Marijampolės savivaldybės Sasnavos seniūnijos vietinės reikšmės kelio Puskelniai–Tautkaičiai atkarpos tiesimas, parengiant techninį darbo projektą skirtas pagerinti susisiekimo būklę gyventojams, kurie uždarius geležinkelio pervažas liko savo neprivažiuojamose sodybose. Nutiesus kelio atkarpą, pagerės gyventojų susisiekimas tarp jų gyvenamų sodybų ir visuomeninių objektų, sutrumpės kelionės trukmė. Projektuojant kelio važiuojamosios dalies viršutinio sluoksnio atnaujinimo darbus, reikia įvertinti jų paskirtį, eismo apkrovas, gruntines sąlygas ir dangos padėtį vietovėje.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71200000  -  Architektūros ir susijusios paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Marijampolės savivaldybės Sasnavos seniūnija
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Šio pirkimo objektas yra Marijampolės savivaldybės Sasnavos seniūnijos vietinės reikšmės kelio Puskelniai-Tautkaičiai atkarpos tiesimo darbai su techninio darbo projekto parengimu. Numatoma suprojektuoti Marijampolės savivaldybės Sasnavos seniūnijoje Puskelniai-Tautkaičiai kelio atkarpą, suformuojant sankasą, įrengiant šalčiui atsparų sluoksnį bei pagrindo sluoksnį ir pritaikant kelio konstrukciją ateityje numatant asfaltbetonio dangą. Pagrondus projektuoti vadovaujantis "Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07". Kelio važiuojamosios dalies ilgis ~1,840 km; kelio plotis ~ 6 m; kelio dangos plotis ~ 4,5 m. Taip pat reikalaujama numatyti lietaus nuotekų nuvedimą nuo kelio ir jo juostos, reikalingų pralaidų, kitų vandens nuvedimui reikalingų įrenginių įrengimą, numatyti nuovažų į kiekvieną suformuotą sklypą irengimus. Nurodyti darbų kiekiai yra orientaciniai ir realius kiekius turi numatyti patys tiekėjai, įvertinant juos kartu su visais palydinčiais darbais. Į darbų kainą taip pat turi būti įskaičiuotos topografinio plano, kadastrinių matavimų bei išpildomosios dokumentacijos parengimo išlaidos.
Darbai atliekami pagal parengtą techninį darbo projektą.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2018-01-30
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 kartą 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui. Aplinkybės nurodytos pirkimo dokumentuose.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:
Taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas galimų pakeitimų apimtis yra iki 30 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės, esant pirkimo dokumentuose nurodytoms aplinkybėms.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas. Perkančioji organizacija pirmiausia įvertins pasiūlymus, po to tikrins ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų, ar šio dalyvio kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
1) Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti sėkmingai įvykdęs ar vykdytų bent 1 (vieną) statinio projekto parengimo sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 7500,00 eurų su PVM.
Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą pirkimo sutartį, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos pirkimo sutarties įvykdyta dalis yra ne mažesnė kaip 7500,00 eurų su PVM. (reikalavimą patvirtinantys dokumentai: Pagrindinių per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) suteiktų paslaugų sąrašas, kuriame nurodytos paslaugų bendros sumos, datos ir paslaugų gavėjai (tiek viešieji, tiek privatieji). Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
2) Tiekėjo vidutinė metinė per pastaruosius 5 metus (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus – per laikotarpį nuo tiekėjo įregistravimo dienos) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos įvykdytų darbų (ar jų dalies) apimtis yra ne mažesnė kaip 0,5 pirkimo objekto (pasiūlymo) vertės su PVM. (Reikalavimą patvirtinatys dokumentai: Per pastaruosius 5 metus atliktų darbų sąrašas kartu su užsakovų pažymomis, kuriose nurodoma, darbų atlikimo vertė, data ir vieta, bei kad svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami.Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
3) Tiekėjas turi projektui parengti ir darbams atlikti reikalingus specialistus šioms sritims:
1) bent 1 (vieną) neypatingo statinio projekto vadovą, turintį aukštąjį statybos inžinieriaus išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 2 metų darbo stažą vadovaujant statinio statybos projektų rengimui, statinių grupė – susisiekimo komunikacijos: keliai;
2) bent 1 (vieną) neypatingo statinio statybos vadovą, turintį aukštąjį statybos inžinieriaus išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 2 metų darbo stažą, vadovaujant statinio statybos darbams, statinių grupė – susisiekimo komunikacijos: keliai. (Reikalavimą patvirtinantys dokumentai: Tiekėjo pažyma, kurioje nurodyti projektui parengti ir darbams atlikti reikalingi specialistai, jų vardai, pavardės, darbo stažas (metais), siūlomų specialistų gyvenimo aprašymai, nurodant projektų sąrašą, kuriems vadovavo, jų trukmę, konkrečius pastatytus ir (ar) rekonstruotus statinius, darbų įvykdymo terminus, išsilavinimą liudijančių diplomų kopijos.
Darbo patirties aprašyme turi būti nurodyta tiek ir tokio pobūdžio projektų, kad pagal juose dirbtą laiką bei atliktas funkcijas, siūlomas specialistas turėtų reikalaujamą patirtį.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
4) Tiekėjas turi būti apsidraudęs profesiniu civilinės atsakomybės draudimu (statinio projektuotojo ir rangovo). (Reikalavimą patvirtinantys dokumentai: Draudimo įmonės liudijimo kopija ar kiti įrodymai, kad tiekėjas yra apsidraudęs profesiniu civilinės atsakomybės draudimu (statinio projektuotojo ir rangovo). Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Pasirašius Sutartį, Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos Užsakovui pateikia Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (pateikiant jį su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo kopija). Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 10.000,00 (dešimt tūkstančių eurų).
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2017-08-17
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2017-11-14
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2017-08-17
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, 209 kabinetas.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 44 straipsnio 11 dalimi, tiekėjai nedalyvauja komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymai turi būti pateikti tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
44312
LT
Telefonas: +370 374909441
Faksas: +370 37324164
Interneto adresas: http://kat.teismai.lt

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Dalyviai turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnyje nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2017-08-04
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Sasnavos sen. kelio Nr. SS0030 Puskelniai- Tautkaičiai su žvyro danga įrengimas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?