CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
188706554
Verkių g. 25 C, LT- Vilnius
Vilnius
08223
LT
Asmuo ryšiams: Raimonda Žukauskaitė
Telefonas: +370 2397829
NUTS kodas:  LT011 -  Vilniaus apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.regula.lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=363042
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

UAB „Anykščių vandenys“ reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, audito paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79212000  -  Audito paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

UAB „Anykščių vandenys“ reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, audito paslaugos: 2014-2016 m. reguliuojamai veiklai priskirtų pajamų ir sąnaudų ataskaitų auditas, kurio metu tikrinamos visos UAB „Anykščių vandenys“ sąnaudos bei reguliuojamai veiklai priskirtos sąnaudos, tikrinama, ar reguliuojamos sąnaudos tinkamai dengiamos reguliuojamos veiklos pajamomis ir ar nereguliuojamos veiklos sąnaudos nebuvo dengiamos reguliuojamos veiklos pajamomis, pagal UAB „Anykščių vandenys“ pateiktus pirminius apskaitos dokumentus, sąnaudų kilmės priežastinius ryšius, teisės aktų reglamentavimą bei identifikuojant reguliuojamai veiklai nepagrįstai (jei tokių būtų) priskirtas UAB „Anykščių vandenys“ sąnaudas (toliau - UAB „Anykščių vandenys“ reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, auditas).
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

79212000  -  Audito paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT029 -  Utenos apskritis
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
UAB „Anyksčių vandenys“ patalpos, Anyksčiuose ir / ar kiti UAB „Anyksčių vandenys“ aptarnavimo centrai.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

UAB „Anykščių vandenys“ reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, audito paslauga siekiama: 1) patikrinti visas laikotarpio nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. UAB „Anykščių vandenys“ sąnaudas ir įvertinti reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų ekonominį pagrįstumą bei reguliuojamos veiklos pajamų ekonominį pagrįstumą; 2) laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. įvertinti UAB „Anykščių vandenys“ sąnaudų priskyrimo ir paskirstymo reguliuojamai veiklai atitikimą teisės aktų reikalavimams (sąnaudų priskyrimo ir paskirstymo reguliuojamai veiklai reikalavimų atitikimas vertinamas tikrinant atitikimą Vandens kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92, reikalavimams; laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. tikrinimas atliekamas pagal Vandens kainos nustatymo metodikos redakcijos, patvirtintos Komisijos 2011m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-174, galiojusios iki 2015 m. sausio 1 d., reikalavimus; laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. tikrinimas atliekamas pagal Vandens kainos nustatymo metodikos redakcijos, patvirtintos Komisijos 2014 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. O3-942 ir pakeitimais, patvirtintais 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-516 ir 2015 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. O3-695; 3) įvertinti UAB „Anykščių vandenys“ reguliuojamai veiklai nepagrįstai (jei tokių būtų) priskirtų sąnaudų sumą.
Apimtys: Preliminarus didžiosios knygos nuo 2014 sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. detalių pajamų ir sąnaudų įrašų skaičius – 275 000 vnt. Didžiausią dalį įrašų sudaro bankinių operacijų įrašų ir pajamų duomenys. Ilgalaikio turto vienetų skaičius apytiksliai 1188 vnt. Atliekant sąnaudų auditą, paslaugų tiekėjas turi detaliai peržiūrėti ir patikrinti visas įmonės apskaitos sistemoje atvaizduotas ūkines operacijas (transakcijas), t. y. negali būti taikoma jokia atrankinės sąskaitų ar kitų pirminių apskaitos dokumentų patikros metodika, nepriklausomai nuo jos statistinio patikimumo lygmens. Tikrinant turto vienetų paskirstymą tarp reguliuojamos ir nereguliuojamos veiklos turi būti įvertintas kiekvieno turto vieneto priskyrimo reguliuojamai veiklai pagrįstumas, vertinant būtinumo reguliuojamos veiklos vykdymui ir priežastingumo aspektais.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė dienomis: 170
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Paslaugų suteikimo terminas abiejų Sutarties šalių rašytiniu susitarimu gali būti pratęsiamas 1 kartą, ne ilgesniam nei 1 mėnesio laikotarpiui. Pratęsus Paslaugų suteikimo terminą, atitinkamam laikotarpiui pratęsiamas Sutarties galiojimas. Aplinkybių sąrašas, kada paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas nustatytas Konkurso sąlygose.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija, norėdama išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti šio viešojo pirkimo sąlygas, tikrina ar nėra tiekėjų pašalinimo pagrindų ir nustato tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, negali turėti tiekėjo pašalinimo pagrindų, nurodytų Konkurso sąlygose (t. y. tiekėjo pašalinimo pagrindų nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punktuose, 46 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3 punktuose, 46 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3 punktuose ir 46 straipsnio 4 dalies 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7 punktuose).
Pateikiami atsakymai pildant EBVPD. Tiekėjas, kuris pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu, Perkančiajai organizacijai pareikalavus, turės pateikti:
1. Išrašą iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pažymą ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos atitinkamą dokumentą, išduotus ne anksčiau kaip 60 dienų iki tos dienos, kai galimas laimėtojas turės pateikti dokumentus, patvirtinančius arba paneigiančius šiame punkte nurodytų aplinkybių buvimą.
2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, pažymą arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos atitinkamą dokumentą, išduotus ne anksčiau kaip 60 dienų iki tos dienos, kai galimas laimėtojas turės pateikti dokumentus, patvirtinančius arba paneigiančius šiame punkte nurodytų aplinkybių buvimą.
Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti socialinio draudimo įmokų sumokėjimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina pati. Tuo atveju, jeigu dėl „Sodros“ informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją, ji turi teisę prašyti tiekėjo pateikti nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį arba paneigiantį šiame punkte nurodytų aplinkybių buvimą.
Jeigu tiekėjas negali pateikti aukščiau nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir (ar) 3 dalyje keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:
1) priesaikos deklaracija;
2) oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.
3. Reikalavimai profesinei veiklai:
Tiekėjas turi teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga Pirkimo sutarčiai įvykdyti, t. y. tiekėjas turi būti įrašytas į audito įmonių sąrašą (Lietuvos Respublikos audito įstatymo 13 straipsnio 6 dalis ir 15 straipsnio 6 dalis). Pateikiamas: Lietuvos auditorių rūmų išduotas pažymėjimas, patvirtinantis Tiekėjo įrašymą į audito įmonių sąrašą bei laisvos formos Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad Tiekėjui nėra priimtas sprendimas arba nėra imtasi jokių veiksmų siekiant sustabdyti audito įmonės pažymėjimo galiojimą pagal Lietuvos Respublikos audito įstatymo nuostatas.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nėra keliami.
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Nėra keliami.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.1)

Informacija apie tam tikrą profesiją

Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys
Nurodykite atitinkamą įstatymą ar kitą teisės aktą:  
Lietuvos Respublikos audito įstatymo 13 straipsnio 6 dalis ir 15 straipsnio 6 dalis.
III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas LR ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba LR ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimu (toliau – Garantija). Garantija turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po Sutarties pasirašymo dienos ir turi galioti visą Sutarties galiojimo laiką. Garantijos suma: 10 (dešimt) procentų nuo bendros Sutarties sumos su PVM; Garantijos dalykas: bet koks tiekėjo prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas. Perkančioji organizacija turi teisę pasinaudoti Garantija bet kokiu Sutarties pažeidimo atveju, t. y. turi teisę iš Garanto pareikalauti padengti tiekėjo turimas sumokėti baudas, delspinigius ir t. t.
2. Baudos, delspinigiai.
3. Detalesnė informacija apie pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo būdus ir atsiskaitymo tvarką nurodyta Konkurso sąlygose.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2017-11-07
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2018-02-05
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2017-11-07
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Verkių g. 25C-1, Vilnius.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Pradinio susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje tiekėjai nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimas į dalis neskaidomas. Tiekėjas Paslaugas siūlo visai pirkimo objekto apimčiai. Pirkimas į dalis neskaidomas dėl Pirkimo objekto nedalumo, veiklos nurodytos Techninėje specifikacijoje (Konkurso sąlygų 2 priedas) yra glaudžiai tarpusavyje susijusios, jos negali būti vykdomos savarankiškai. Sąnaudų audito metu nebus taikoma atrankinė sąskaitų ar kitų pirminių apskaitos dokumentų patikros metodika, todėl remiantis tarptautinių audito standartų reikalavimais, audito išvadą auditorius gali surašyti tik išauditavęs visumą apskaitos dokumentų. Atsižvelgdama į tai, Perkančioji organizacija neskaido Pirkimo objekto į dalis.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus agygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vilnius
LT-01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52625645

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2017-09-28

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?